ПРОГРАМИ

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ

Япония

Вече 21 години фондация “Кирил и Методий” е партньор на Министерството на образованието на Япония и на Фондация “Япония” в осъществяването на един интензивен академичен обмен и програма за представяне на японската култура в България. Съвместно с японското посолство провеждаме подбор на кандидати за японските държавни стипендии “Монбушо” за научна работа в японски университети и изследователски центрове във всички области на знанието, а така също и за “бакалавърска” степен в японски университети. Към настоящия момент броят на стипендиантите надхвърля 350 души. Японската страна е инвестирала в тях над 10 млн. лева. Паралелно и съвместно с посолството на Япония у нас, Фондацията организира конкурс за “Ораторско майсторство”, тест за владеене на японски език и представяне на специфичните за японска култура чайна церемония, икебана и т.н.

Колежи на Обединения свят

Това е една от най-престижните вериги от средно- образователни колежи, основана под президентството на лорд Маунтбатън, впоследствие председателствана от принц Чарлз, Нелсън Мандела и кралица Нур. За последните 25 години Фондацията е изпратила в Колежите на обединения свят над 110 талантливи български младежи. Средствата за тяхното обучение възлизат на над 4 млн. лева. Качеството на нашата селекция и престижността на веригата осигуриха на тези млади хора пълни стипендии в най-престижните американски университети – Харвард, Принстън и др. – на обща стойност над 10 млн. долара.

Северноамериканска образователна програма

От 1990 година eкспертната комисия “Образование” към Международна фондация “Св. Св. Кирил и Методий” разглежда молби за отпускане на финансова помощ по индивидуални образователни проекти на студенти и аспиранти в САЩ. Финансова помощ от международна фондация “Св. Св. Кирил и Методий” получиха над 500 души, които продължиха образованието си в най- престижните университети там. Общо Фондацията е инвестирала в тях близо 500,000 щ.д. Привлечените средства от приемащите учебни заведения във вид на стипендии надхвърлят сериозната сума от 5 млн. щ.д. Един от първите стипендианти на тази програма е Дико Михов, впоследствие основал Американска фондация за България.

Мемориален фонд “Д-р Илко Ескенази”

От създаването си през 1994 година, Фондът има над 100 стипендианти, студенти по право и икономика.

От 2005 година, Фондът ежегодно, чрез конкурс, присъжда награди “Д-р Илко Ескенази – България и Европейския съюз – право и икономика”. Конкурсът има за цел да отличи и награди по един писмен труд в областите “Право” и “Икономика”, свързан с интегрирането на България и нейното членство в ЕС и е предназначен за млади хора до 30 годишна възраст.

Стипендия “Стефан Танев”

През 2002 година, по случай 50-годишнината на висшето образование по журналистика у нас и поради това, че Международна фондация “Св.Св. Кирил и Методий” работи в домa на големия български журналист Стефан Танев – дългогодишен главен редактор на вестник “Утро”, тя учреди студентска стипендия на негово име.

Стипендията, в размер на 100 лв. месечно се присъжда за една учебна година на студент по журналистика от Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

Стипендии за български студенти в Русия

Програмата е за пълен курс на обучение, насочена към студенти в областта на матема­тиката и информатиката. Тя стартира от учебната 2003-2004 година. Руската страна осигурява пълна стипендия.

Осъществяването на тази програма бе възможно благодарение на личната инициатива на акад. Алберт Анатолиевич Лиханов, Президент на Руския детски фонд и член на Управителния съвет на Мф “Св.Св. Кирил и Методий”.

Стипендии “Време разделно”

Международна фондация “Св. Св. Кирил и Методий” администрира две студентски стипендии “Време разделно”, чийто фонд се осигурява от писателя академик Антон Дончев.

Волята на дарителя е да се подпомагат талантливи български младежи от Смолянска област, започващи висшето си образование в областите “Българския език и литература” и “История”.

Стипендии за студенти в България – “Гипсън”

Благодарение на щедрия дарителски жест на сем. Нели и Робърт Гипсън, САЩ, в сътрудничество с Американската фондация за България със седалище в Ню Йорк, през 2004 година предоставихме средства за първите стипендии за студенти с ниски материални възможности, записани в първи курс в университети в България. Досега всяка година подкрепяме 100 студента. Броят на вече получавалите стипендията през предишните ака­демични години, от учредяването й е вече над 200 човека.

Стипендията на един студент е по 200 лв. ме­сечно или 2,000 лв. за цялата академична година. Стипендията се получава за пълния курс на обучение до завършване на бакалавърска степен.

Въпреки икономическата криза сем. Гипсън продължи подкрепата си за програмата. Общата сума, предоставена от дарителите досега, възлиза на над 800 хиляди лева. Тази частна инициатива е значима проява на гражданското общество и една от малкото подобни, които в такъв мащаб са адресирани и към социалната, и към сферата на образованието.

Инициативата стартира от г-жа Нели Лозанова, която Фондацията е подпомагала преди много години. Омъжена днес за г-н Робърт Гипсън, бизнесмен и човек със специално отношение към младите хора и тяхното образование, двамата се обърнаха към Фондацията след препоръки от Н.Пр. Джеймс Пардю, тогава посланик на САЩ у нас. Фондацията е в основата на дизайна на програмата.

По примера на сем.Гипсън дарителите г-н Джоан Абдулджалил и неговите родители учредиха стипендии за сираци, учещи в български ВУЗ. Дарителите предоставиха на Фондацията средства в размер на 8,000 лв. за обучението на 2-ма студента за 4 години.

Благодарни сме и за дарителския жест на „Фама Кънсалтинг”, които подпомагаха чрез Фондацията двама студента.

Проект “Интеграция на деца от малцинствен произход”

Проектът се осъществи в партньорство с Община Нова Загора. Финансиран е със 150000 евро от Банката за развитие към Съвета на Европа и стана възможен благодарение на подкрепата на г-н Евгени Кирилов, член на Бюрото на Фондацията.

Основната цел на проекта бе да подготви деца в предучилищна възраст от ромското население на квартал 6-ти в Нова Загора за успешен старт в първи клас. 112,000 евро от финансирането са отпуснати за ремонти на 3 детски градини в общината

НАУЧНИ ПРОГРАМИ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ Германия

Вече 20 години фондацията, съвместно с Посолството на Германия и Германската служба за академичен обмен (DAAD), осъществява българо-немския академичен обмен. Перфект­ната организация позволи за това време да бъдат изпратени в Германия близо 2500 души.

През изминалите години фондацията пое адми­нистрацията на още две съвместни програми с DAAD:

  • стипендианти от България по линия на партньорството между DAAD, Технически университет в Дрезден и СУ “Св. Климент Охридски” в рамките на програма ZEDES(Център за германски и европейски изслед­вания).
  • 80 стипендианти от Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия, Македония и Косово по линия на сътрудничеството с Техническия университет програма FDIBAи с немската програма в ХТМИ.

От края на 2001 година фондацията предоставя работно място на сдружение “Младеж за разбирателство – България”, чрез която бъл­гарски младежи ежегодно получават въз­можност да учат в германски и френски училища и да живеят в приемни семейства. Някои от тях получават и пълна стипендия.

Швейцария

Администрирането на подбора на кандидати за стипендии за следдипломна работа и специализации във всички области на знанието, възложено на фондацията от посолство­то на Конфедерация Швейцария, е сигурно доказателство за прозрачността на селек­ционните процедури. фондация “Св. Св. Кирил и Методий” извършва селекционния процес и популяризирането на тази възможност.

Български учители

Продължава програмата за издирване и стимулиране на педагогически кадри. Съвместно с творческите съюзи на математиците, химиците, биолозите и физиците, след проведени нацио­нални конкурси, се връчва наградата на фондацията на учители за принос в откриването и развитието на млади таланти в съответните области. Общият брой на наградените учители досега е над 200.

В края на 2002 година, във връзка с 20-годишния юбилей на фондацията, по предложение на Германския кръг на приятелите на фондацията, бе учредена Награда за постижения на учители в областта на хуманитарните науки. Програмата има конкурсен характер и предвижда отли­чаването на учители със значителен принос в откриване и развитие на таланти в областта на хуманитарното знание. От 2005 година с решение на Съвета наградата носи името на почетния президент на фондацията, проф.д-р. Петер фишер-Апелт. Четирите награди са за най- добрите учители по български език и литература, класически езици, немски и испански език. Конкурсът се провежда със съдействието на Министерството на образованието и науката, Софийския университет “Св. Климент Охридски”, и представители на отделите по образование на посолствата на федерална република Германия и Кралство Испания. Наградите се връчват ежегодно по случай Деня на народните будители. Общият награден фонд се осигурява от Германския кръг на приятелите на фондацията.

фондацията, съвместно с Община Пловдив, хуманитарната гимназия ”Св. Св. Кирил и Методий” гр. Пловдив, Пловдивската духовна семинария ”Св. Св. Кирил и Методий” и средното общообразователно училище ”Св. Св. Кирил и Методий”, възстанови и продължи ежегодните чествания на Деня на Светите братя.

Ученически институт по математика и информатика

Ученическият институт по математика и инфор­матика е създаден като една от инициативите, свързани с отбелязването в нашата страна на 2000-та година като световна година на математиката.

Основната му цел е да поощрява самостоя­телната изследователска работа на средно­школците в областта на математиката и инфор­матиката.

Учредители на Ученическия институт са Съюзът на математиците в България, Международната фондация “Св. Св. Кирил и Методий”, фондация “Еврика” и Институтът по математика и инфор­матика при БАН.

Сумата, инвестирана в дейността на Ученическия институт от фондацията, е близо 100 000 лева.

В рамките на тази програма фондацията подкрепя ежегодно, съвместно със Съюза на математиците и Института по математика.

при БАН, участието на двама български ученика в престижната лятна школа по математика и естествени науки, организирана от Центъра за високо качество в образованието, САЩ, и Масачузетския технологичен институт.

Мемориална стипендия “Проф. Андрей Данчев”

Програмата за мемориална стипендия на името на “Проф. Андрей Данчев” е създадена съвместно с Кате­драта по англицистика и американистика към Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Програмата насърчава израстването на млади кадри в областта на английското езикознание у нас, с оглед на все по- тясната интеграция на българската с международната хуманитаристика.

Фонд “Д-р Райко Чочев”

Създаденият през септември 1993 година благотво­рителен фонд ”Д-р Райко Чочев” следва своите основни цели за стимулиране на учениците, завършили с отличие Панагюрската гимназия.

Конкурс “Използване на информационни техно­логии в образованието”

През май 2006 година на тържествена церемония бяха връчени награди на 33 колектива след проведения съвместно с Министерството на образованието и науката и Ротари Интернешанъл (Дистрикт 2480), национален конкурс за използване на информационни технологии в образованието. Събитието предизвика широк медиен интерес.

Средствата в размер на 60,000 лева по тази програма бяха предоставени от семейство Нели и Робърт Гипсън чрез Американска фондация за България (28,000 лева), от Фондацията (5,000 лева) и от Ротари клубовете в България (27,000 лева). В дарителската акция участваха с лични дарения над 650 души.

ПРОГРАМИ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА

Комисията по програма “Изкуство” е ръководена от акад. Светлин Русев, а “Музика” от проф. Минчо Минчев. Разгледани и одобрени са много молби за финансова помощ. Продължи подкрепата за участие на големи фестивали и конкурси.

Музика

Още от създаването си през 1982 година фондацията полага грижи за израстването на младите български музикални таланти. Практически всички големи музикални имена от този период са били стипендианти на фондацията:                                  Мила Георгиева, Васко

Василев, Веско Пантелеев-Ешкенази, Яна Дешкова, Светлин Русев, Анна Стойчева, Лора Чекоратова, диригентът Росен Миланов, Павел Минев и много други.

Средсъбитията, получилиширокмеждународен отзвук, са концерти “Музикални съкровища от България” на стипендианти на Фондацията в Карнеги хол в Ню Йорк, в сградата на Световната банка във Вашингтон и в Гетисбърг, организирани с усилията на наши приятели. Благодарим на проф. Павлина Доковска, (Mannes College of Music, САЩ), член на Съвета на международна фондация “Св. Св. Кирил и Методий”, продуцент и двигател на проявите. Няма друга културна програма на България в САЩ с такова качество и продължителност.

Проф. Доковска учреди и поддържа с лични средства и ученическа стипендия за пианист- ученик в Националното музикално училище “Л. Пипков” в памет на именитата българска музикална педагожка Лидия Кутева.

В областта на музикалните изяви Фондацията традиционно подпомага финансово конкурса за цигулари и пианисти “Панчо Владигеров”, провеждан в гр. Шумен. Подпомагаме и конкурса “Млади музикални дарования”, орга­низиран от НМУ “Л. Пипков” в гр. София.

Фондацията подпомага участието на млади музиканти на международни конкурси и майсторски класове.

В рамките на “Аполония” Фондацията е подпо­магала участието в самостоятелни концерти на проф. Павлина Доковска, концерти на участниците в майсторския клас на проф. Минчо Минчев, и съвместен концерт на проф. Павлина Доковска и оперната прима Стефка Евстатиева.

Национален конкурс за млади български художници

От създаването си Фондацията, съвместно със Съюза на българските художници, подкрепяше програмата “Сите дез Арт” в Париж, благо­дарение на която десетки български художници получиха шанса да работят в ателиетата на Монмартър. Фондацията отпусна за тази цел около 100,000 щ.д.

Вече пет години провеждаме обявения по случай 20-годишния юбилей на Фондацията ежегоден Национален конкурс за млади художници и критици с награден фонд от

  • щ.д. В конкурса ежегодно участват над 100 млади автори – живописци, графици, скулптури и критици на възраст до 35 години. Няма друг художествен конкурс в България с подобен награден фонд. Авторитетното жури се председателства от акад. Светлин Русев.

Програма “Проф. Минчо Минчев”

Станалият традиционен майсторски клас на световноизвестния български цигулар проф. Минчо Минчев се провежда в Аркутино или Приморско. През тази школа преминаха всички най-известни млади цигулари от България, много европейски и азиатски страни, които успешно покоряват световните сцени.

Програми в областта на културата, подпо­могнати от г-н Юго Вутен

Фондацията отбелязва с дълбока признателност направените дарения от г-н Юго Вутен в размер на общо над 250 000 евро. Волята на дарителя бе тези средства да бъдат използвани за разширяване на програмите на Фондацията в областта на културата и за ремонт на третия етаж от Националната художествена галерия. Специална комисия подбра разнообразни проекти на български художници, подпомогна изложби, финансира каталози и издателска дейност. През 2007 година бе финансирано българското участие на 52-то Венецианско биенале. 25,000 евро през 2009 година бяха дадени на Софийска община за дом или училище за деца с увреждания, както и бяха предоставени целеви средства на Център- ателие „Шмиргела”. С финансовата помощ, осигурена от г-н Юго Вутен, бе организирано Биенале-Плевен, както и майсторски класове на редица изтъкнати световни инструменталисти и изключителни педагози като Г. Липкинд, Св. Русев, Б. Воденичаров, Д. Такова и С. Клинчарова.

Изключително успешната реализация на тази програма не би била възможна без професионалното и творческо съдействие на акад. Светлин Русев.

Г-н Юго Вутен получи високото признание на държавата и бе награден с орден “Стара планина”.

“Дневник” на Стефан Танев

Наред със стипендията на името на Стефан Танев, Фондацията съфинансира заедно с наследниците му уникално издание на неговия личен дневник. Дневникът бе издаден през 2006 година и беше официално представен пред българската общественост в Националната библиотека “Св.Св. Кирил и Методий”

ВРЪЗКИ СЪС СРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий” активно участва в живота на “третия сектор” в България.

Един от инициаторите и поддръжниците на идеята за създаване на Български форум на донорите, фондацията стана негов съучредител и продължи активното си участие в неговата дейност.

фондацията партнира на различни организации в стартирането на нови инициативи и работа по редица проекти. Активно работим с фондация ”Помощ за благотворителността в България”, на която сме съучредители, с Американската фондация за България, с фондация „Еврика”, с редица творчески съюзи, и много други организации от “третия сектор”.

фондацията е член на Европейския център на фонда­циите (ЕЦф). В резултат на положени целенасочени усилия през годините на членство в ЕЦф се повиши интересът към финансиране на инициативи в България. В резултат на възможностите за конструктивен диалог с правителствени агенции, корпоративни и частни донори нашата фондация се ползва сред тях с доверие и престиж.

През годините, съвместно с Хумболтовия съюз в България, подпомогнахме организацията на редица международни научни конференции в различни области, финансирани от фондация “Александър фон Хумболдт”, Германия.

Изложба “Леонардо да Винчи – учен и изобретател”

фондацията участва като партньор на Института за културен обмен в Тюбинген, Германия, при орга­низирането в България на изложбата “Леонардо да Винчи – учен и изобретател”. Проектът бе изключително мащабен, като в него участваха Столична община, Министерството на културата и Министерството на образованието и науката. Реализирана бе масирана рекламна кампания, превод и представяне на български език на 6 мултимедийни програми, като копия от тях бяха подарени на 3000 училища у нас. Този проект позиционира фондацията като надежден партньор в организирането на мащабни европейски инициативи в България.

Официално посещение на д-р Джордж Аткинсън

Благодарение на г-жа Джоан ДиДженаро и нейната подкрепа за фондацията, организирахме посещението у нас на д-р Джордж Аткинсън, съветник на държавния секретар на САЩ по въпросите на науката и технологиите. Официалните срещи в Софийския университет “Св. Климент Охридски”, в БАН, в Американския университет в България и в МВнР дадоха своя принос за бъдещото осъществяване на нови творчески контакти. Като резултат от срещата в МВнР ще бъдат положени усилия за подписване на спогодба за сътрудничество между България и САЩ в областта на изследванията и технологиите.


Направете ДАРЕНИЕ!

Ако споделяте идеите и целите на Международна фондация "Св.Св. Кирил и Методий", подкрепете нашата дейност!
Ако някога сме ви подпомогнали и сега искате да помогнете на други като вас...


Описание Сума
Дарявам сумата: BGN
Дарението е за:

Плащането се осъществява чрез ePay.bg