УПРАВЛЕНИЕ

Международна фондация “Св. Св. Кирил и Методий”  има няколкостепенна структура на управление. Нейни ръководни органи са: Съветът на Фондацията, Бюрото на Фондацията, Контролният съвет, Президентът и Главният секретар.

Съвет

Съветът на фондацията е неин върховен орган. Броят на неговите членове не може да превишава 51. Този орган има право да попълва, да извършва промени в своя състав, численост и Учредителен акт. Член на Съвета може да бъде, без оглед на гражданство, всяко физическо лице, което приема или работи за осъществяване на целите на Фондацията. Съветът на Фондацията избира за срок от три години: Президент на Фондацията, който е председател на Съвета, негови заместници, членове на Бюрото и на Контролния съвет;приема програма за дейността на Фондацията; приема отчет на Бюрото за дейността на Фондацията и взема решения по него. 

Бюро

Бюрото на фондацията  е неин управителен орган. Неговата численост и мандат се определят от Съвета, като в него влизат по право Президентът на Фондацията, замест­ниците му и Главният секретар. Бюрото на Фондацията осигурява изпълнението на решенията на Съвета и постигането на целите на Фондацията; определя правилата за безвъзмездно разходване на имуществото на Фондацията, начина на подпомагане и подбора на подпомогнатите лица; приема годишна план- програма и бюджет на Фондацията и публикува всяка година отчет за дейността; осъществява функциите на собственик на капитала в дружествата, създадени с имуществото на Фондацията; приема доклади от Президента за дейността му и предприема действия за отстраняване на слабостите и недостатъците. 

Контролен съвет

Контролният съвет следи за спазване на принципите и насоките за развитието и управлението на Фондацията от страна на нейните изпълнителни органи, следи за правилното използване и опазване на имуществото, контролира законосъобразността на извършените разходи и тяхното съответствие с решенията на ръководните органи и с Учредителния акт на Фондацията. Членовете на Бюрото не могат да бъдат избирани за членове на Контролния съвет. 

Президент

Президентът на Фондацията представлява организацията пред трети лица. Той прави предложения за развитието на Фондацията пред Бюрото и, от негово име, пред Съвета на Фондацията. Президентът следи за изпълне­нието на решенията на Бюрото и Съвета на Фондацията и оперативно контролира изпъл­нението на годишния бюджет на Фондацията.

 

Главен секретар

Главният секретар ръководи текущата дей­ност на Фондацията. Той сключва сделки от името и за сметка на Фондацията, като за сделки с недвижими имоти и вещни права върху тях, обезпечения и гаранции, банкови заеми и дялови участия взема съгласието на Бюрото на Фондацията. За своята дейност Главният секретар информира Президента на Фондацията и ежегодно отчита дейността на организацията пред Бюрото. 

Направете ДАРЕНИЕ!

Ако споделяте идеите и целите на Международна фондация "Св.Св. Кирил и Методий", подкрепете нашата дейност!
Ако някога сме ви подпомогнали и сега искате да помогнете на други като вас...


Описание Сума
Дарявам сумата: BGN
Дарението е за:

Плащането се осъществява чрез ePay.bg