Стипендии „Гипсън“

За стипендиятаПравилникВръчванеСтипендианти

Дарителска инициатива
100 стипендии „Нели и Робърт Гипсън“

Една уникална и значима проява на гражданското общество, която в широк мащаб е адресирана и към социалната, и към сферата на развитие на потенциал на младите хора чрез образование.

По волята на частен дарител от САЩ (сем. Нели и Робърт Гипсън), в сътрудничество с Американската фондация за България, със седалище в Ню Йорк, през 2004 успяхме да осигурим средства за 25 стипендии за първокурсници в български ВУЗ, редовно обучение, държавна поръчка. По предложение на дарителите стипендията на един студент от учебната 2020-2021 година 2,500 лева за цялата академична година.
И през тази година ще подкрепим 100 студенти, от които 25 първокурсници. Броят на изплатените вече стипендиии през предишните академични години заедно с новоизбраните по тази програма е над 1400, като 100 от стипендиантите ще получават средства през 2023-2024 учебна година. Общата сума предоставена от сем.Гипсън до сега е: 109 984 лева.

Поради закупуването на Райфайзен банк от ОББ, се налага отново да съберем банковите ви сметки, по които превеждаме стипендиите на всички неотпаднали стипендианти по програма „Нели и Робърт Гипсън“!

Моля изпратете валидните си банкови сметки (IBAN) на г-н Георги Кузмев, зам.директор на Международна фондация „Св.Св. Кирил и Методий“, на имейл:
george@cmfnd.org

 


МЕЖДУНАРОДНА ФОНДАЦИЯ „Св.Св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

в сътрудничество с
АМЕРИКАНСКА ФОНДАЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ, САЩ

обявяват

К О Н К У Р С

за
25 стипендии „Гипсън“ по 2,500 лв. годишно
за студенти с високи академични постижения,
чиито семейства имат ниски материални възможности,
записани в първи курс на университети в България
през учебната 2023-2024 година  
Основни изисквания към кандидатите:
 • Да са студенти в първи курс през учебната 2023-2024 г;
 • Да са записани в редовна форма на обучение, държавна поръчка;
 • Да са от семейства с доказани ниски материални възможности;
 • Да имат успех от диплома за средно образование не по-нисък от 4.50;
 • Да имат успех от кандидат-студентски изпити (или матура, ако са приети с такава оценка) не по-нисък от 4.50.

Стипендиите продължават до завършване на бакалавърска степен при положение, че стипендиантите отговарят на изискванията на този правилник. Общата сума на студент за цялото следване е 10,000 лева.

[/su_note]

Документите за кандидатстване можете да донесете във Фондацията
или да ги изпратите и по пощата/куриер 
на адреса на Фондацията
(бул. „Цариградско шосе“ № 113А, гр. София 1784)
с клеймо не по-късно от 24 ноември 2023 г. 

Документи по електронна поща не се приемат!

Подаването на документите не е задължително да става лично.

Прочетете внимателно какви са необходимите документите в раздел „Правилник“


Молба формуляр можете да свалите и от тук:   MS Word    PDF format

Декларация за личните данни може да свалите и от тук:   MS Word    PDF format


К О Н К У Р С
за
25 стипендии „Гипсън“
за студенти с високи академични постижения,
чиито семейства имат ниски материални възможности


П Р А В И Л Н И К
за провеждане на конкурса

I. Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:
 1. Да са приети за студенти в първи курс за учебната 2023-2024 г;
 2. Да са записани в редовна форма на обучение, държавна поръчка;
 3. Да са от семейства с доказани ниски материални възможности;
 4. Да имат успех от завършеното средно образование не по-нисък от много добър 4.50;
 5. Да имат успех от кандидатстудентските изпити (или матура, ако са приети с такава оценка) не по-нисък от много добър 4.50;

II. Необходими документи:

 1. Молба формуляр
  (Можете да я свалите от тук MS Word  или PDF format );
 2. Подписана декларация за доброволно и информирано съгласие за обработка на личните данни
  (Можете да я свалите от тук  MS Word  или PDF format );
 3. Копие от дипломата за завършено средно образование;
 4. Документ (уверение) за приемане в български университет (че студентът е записан редовно) с указан успех от приемните изпити;
 5. Документ за доходи на всеки от родителите/настойниците от трудови правоотношения.
  (Издава се от местоработата. Удостоверението трябва да съдържа информация за изплатените суми за минимум последните 6 месеца)
 6. Удостоверение за декларирани доходи на кандидата и всеки от неговите родители за 2022 година.
  (Издава се от Националната агенция за приходите по местоживеене и е безплатно. Удостоверението трябва да съдържа информация за декларирани доходи за 2022 година или да пише, че няма данни за такива доходи)
 7. Декларация, собственоръчно написана и подписана от кандидата дали той или член на неговото семейство имат регистрирани фирми (не е необходимо да се заверява нотариално).

III. Срок за подаване на документите:   до 23 ноември 2023 г. 

Място на подаване:    Фондацията, София, бул. „Цариградско шосе“ № 113А
или по пощата/куриер на хартиен носител (важи пощенското клеймото)

       (Документите се подреждат по описания в точка II ред).

ДОКУМЕНТИ ПО ИМЕЙЛ НЕ СЕ ПРИЕМАТ

Експертна комисия от представители на Фондацията, представители на Американската Фондация за България, сем. Гипсън и представители на академичните среди разглежда документите, проверява тяхната достоверност, класира кандидатите по академични постижения и материални възможности и определя стипендиантите.

За учебната 2023-2024 година стипендията е в размер на 2,500 лв. годишно (250 лв. месечно и е осигурена за 10 учебни месеца – от 1 октомври 2023 г. до 31 юли 2024 г., включително). Изплаща се на два пъти по 1,250 лв. в началото на съответния семестър след представяне на изискваните документи.

В края на всеки учебен семестър стипендиантите представят уверение за успеха си, който не трябва да е по-нисък от много добър 4.50, след което стипендията им се подновява (изплаща).

Стипендията не се изплаща за текущия семестър, ако студентът:

 • не е взел всички полагащи се изпити;
 • не е представил уверение за успех;
 • има успех по-нисък от много добър 4.50;
 • не е предоставил информация за променени данни за контакт (телефон, адрес или имейл).

Стипендията може да бъде прекратена, ако в рамките на три последователни семестъра даден стипендиант:

 • не е взел всички изисквани изпити;
 • не е представил уверение за успех;
 • има успех по-нисък от много добър 4.50;
 • не е предоставил информация за променени данни за контакт (телефон, адрес или имейл).

Стипендиите са с намерението да продължат до завършване на бакалавърска степен, при наличие на средства и при положение, че стипендиантите отговарят на изискванията на този правилник.

 

Международна фондация „Св.Св. Кирил и Методий”

има удоволствието да Ви покани на тържествено връчване на

100 стипендии „Нели и Робърт Гипсън“
за студенти в България през учебната 2023-2024 година

Университетски театър „Алма Алтер”
05.12.2023 год., 11:00 часа
(до входа за двора на Университета откъм метрото)


Всяка стипендия ”Гипсън” е по 2500 лв. за академична година и продължава до завършването на бакалавърска степен.
Общата сума на студент за цялото следване е 10000 лева.


Държим всички стипендианти да присъстват на церемонията!

На студентите, които не учат в университети в София ще бъдат платени разходите за път с влак или автобус.Моля пазете билетите за пътуване!

Архив:


[gallery_bank type=“grid“ format=“thumbnail“ show_albums=“1%2C2%2C5″ title=“false“ desc=“true“ responsive=“true“ display=“all“ sort_by=“sort_order“ albums_in_row=“3″ animation_effect=““ album_title=“true“]
Уч. година Име на стипендианта
(по азбучен ред)
ВУЗ
2023-2024  Алейна Белгин Мехмед ИУ – Варна
 Борис Стефанов Василев УНСС
 Васил Стефанов Василев УНСС
 Васил-Йоан Василев Михайлов СУ
 Виктория Стоянова Георгиева МУ – Пловдив
 Габриела Михайлова Димова СУ
 Георги Христов Лазов СУ
 Денис Мустафа Каим СУ
 Деница Лъчезарова Райчева УНСС
 Деа Деянова Стефанова МУ – Варна
 Ева Теодорова Алексиева СУ
 Ивелена Желева Иванова ШУ – Шумен
 Ина Ивайлова Василева СУ
 Калина Николаева Тодорова СУ
 Калоян Цветомиров Ергеледжиев ТУ – Варна 
 Камен Ивайлов Ангелов ТУ – Варна 
 Любов Георгиева Куцарова МУ – София
 Мария Димитрова Денчева СУ
 Мария Станиславова Иванова НМА
 Никита Атанасова Итова МУ – Пловдив
 Никола Йорданов Колев ВТУ
 Нурай Хабиб Салим РУ – Русе
 Полийн Василева Пейчева СУ
 Радост Добромирова Стоянова СУ
 Ралица Августин Коларова СУ
 Рами Аид Хенауи СУ
  Фондация Българо-японски център:
 Мартин Мариусов Стефанов СУ
 Евгения-Теодора Малвинова Василева МУ – Пловдив
Ротари клуб „Видин“:
 Елена Антонова Петрова НСА
 Радослав Цветлинов Попов МУ – Плевен
2022-2023  Айтен Гюрай Саатчъ ПУ
 Антон Чавдаров Антонов ТУ – Варна
 Аня Андреева Сотирова ТУ – София
 Атидже Асан Барабунова ЮЗУ
 Берна Дурхан Мехмедова УНСС
 Бурджу Дурхан Емурла УАСГ
 Габриела Антимова Юрукова МУ – Пловдив
 Георги Веселинов Георгиев ТУ – Варна
 Дарина Добринова Христова РУ
 Денис Красимиров Иванов НСА
 Десислава Андреева Николчина ХТМУ
 Десислава Виолинова Димитрова МУ – Плевен
 Димитър Янков Геренски СУ
 Емине Алишова Дрангова МУ – Пловдив
 Иван Георгиев Иванов ТУ – Варна
 Иван Мирчев Попов СУ
 Кристина Славеева Кирилова РУ
 Магдалена Михайлова Михайлова ЮЗУ
 Мария Йорданова Шаркова МУ – София
 Мериям Расим Кършева МУ – Пловдив  
 Мариела Цветославова Христова МУ – Плевен
 Нона Николаева Николова НАТФИЗ
 Паскалина Петкова Трайкова СУ
 Радост Радостинова Йовкова СУ
 Селин Верадин Гега ПУ
2021-2022  Айсел Сюлейманова Казалиева  TУ – София
 Александра Любенова Грозева АМТИИ Пловдив
 Анна-Мария Миленова Дамянова  МУ – Плевен
 Весела Руменова Антонова ЮЗУ
 Данeeл Дамянов Друмев  TУ – Варна
 Дара-Борис Борисова  Василева ХТМУ
 Денис Исметов Мустафов TУ – София
 Десислава Алексеева Гурева  ПУ
 Естела Росенова Качакова  СУ
 Иво Иванов Иванов  СУ
 Илияна Валентинова Стоянова  ЮЗУ
 Кристина Васкова Дункова  МК – Плевен
 Любомира Недкова Нанева  СУ
 Мариела Звезделинова Николаева  МУ – Варна
 Мария Людмилова Попова  СУ
 Миглена Митева Трайкова  СУ
 Мила Стефанова Черноколева  СУ
 Наталия Любомирова  Серафимова  СУ
 Преслава Калоянова Петрова  СУ
 Преслава Калоянова Петрова  ЮЗУ
 Салих  Ибрахим Каназирски  МУ – Пловдив
 Свилен  Димитров Денчев  НМА
 Сейхан Емин Мускова  TУ – София
 Симона Петрова Симеонова  ПУ
 Теодор Георгиев Гочев  СУ
 Тони Злати Златева  НХА 
2020-2021   Анна Галинова Дтоянова НХА 
  Бюлент Мехмед Ибрехим ЮЗУ
  Валя Иванова Ангелова МУ – Плевен
  Вероника Атанасова Георгиева СУ
  Десислава Десиславова Димова ТУ – София
  Джемиле Неджип Сакалдаш ЮЗУ
  Зюмбюл Назиф Сатри СУ
  Иван Илиянов Иванов ПУ
  Йоанна Веселинова Великова НСА
  Калоян Красимиров Божилски СУ
  Кристияна Владимирова Колева УНСС
  Кристияна Иванова Йорданова РУ
  Любка Владимирова Тотева МУ – Плевен
  Любов Любомирова Георгиева СУ
  Милица Любомирова Георгиева СУ
  Невина Невенова Топузова ПУ
  Недялка Димитрова Левенова СУ
  Никол Николаева Парапанова ПУ
  Никола Катев Иванов  ПУ
  Радостина Димитрова Райчева МУ – Плевен
  Румяна Руменова Антонова СУ
  Стефан Димитров Велев СУ
  Стиляна Дончева Иванова ПУ
  Таня Веселинова Зайкова МУ – Пловдив
  Хатидже Ибрахим Бильо ЮЗУ
  Яна-Гергана Няголова Желязкова ШУ
  Ясен Петров Петров МУ – Пловдив
2019 – 2020   Айлин Хакан Ерен  МУ – Пловдив
  Андреа Владиславова Вачева СУ
  Ани Антонова Канатова MУ – София
  Весела Йорданова Бельоеа ПУ
  Владислава Владимирова Миланова СУ
  Вяра Мариянова Данчева УАСГ
  Денислав Миленов Колев УНСС
  Десислава Мирославова Динчева СУ
  Джулиян Милчев Железчев ПУ
  Диляна Иванова Стоянова СУ
  Ива Еленкова Иванова СУ
  Йоана Марчева Маркова РУ – Русе
  Йоана Цветанова Янчовичина ЛТУ
  Йолита Илиянова Петрова СУ
  Катрин Станчева Станкова МУ – Пловдив
  Манка Мигленова Кичикова МУ – Пловдив
  Наджие Мустафова Вакльова ЮЗУ
  Никол Николова Савова УАСГ
  Николай Дамянов Колев СУ
  Паулина Павлинова Иванова УАСГ
  Силвия Йорданова Деянова СУ
  Силвия  Христова Божинова МУ – Пловдив
  Симона Антонова Тодорова МУ – Пловдив
  Христина Добринова Христова РУ – Русе
  Цветелина Цветанова Божурска УНСС
  ДОПЪЛНИТЕЛНИ:
  Джоана Роберт Абрашева СУ
  Евгения Петрова Арнаудова СУ
  Кирил Антонов Киров МУ – Пловдив
  Кристиян Полев Бебов ИУ – Варна
  Полина  Илиянова Петрова СУ
  Реджеп Ибрахим  Каназирски ПУ
  Силвана Митева Трайкова ПУ
  Фатиме Лютфи Шольова МК – Пловдив
  Фатме Ибрахим Бибер МУ – София
2018 – 2019   Аврам Михайлов Михайов  ЮЗУ
  Аксиния Димитрова Миланова СУ
  Александра Йосифова Алексиева СУ
  Амелия Росенова Недкова ИУ – Варна
  Баде Мехмед Црънкова  ЮЗУ
  Велислава Боянова Велинова ВТУ
  Викртория Георгиева Смилянова СУ
  Виолета Красимирова Тошова ПУ
  Гюнер Исмет Апти СУ
  Даяна Данаилова Куцева МУ – Пловдив
  Димитър Цветанов Георгиев СУ
  Дуйгу Билгин Исмаил ЛТУ
  Ева Веселинова Ханджиева НХА
  Екатерина Пейчвеа Стоянова ПУ
  Елена Атанасова Кирова ПУ
  Емилия Цанкова Ибишева  ЮЗУ
  Ерай Ервин Шакир МУ – Пловдив
  Красимир Русев Колев СУ
  Мария Венциславова Александрова ТрУ
  Мария Николова Бачева МУ – Пловдив
  Медиха Джемал Муратова МУ – София
  Муса Мехмед Илански ТУ – София
  Радостина Петрова Гущерова ТУ – София
  Сабие Мехмед Кардаш ЮЗУ
  Цветелин Николаев Колев МУ – Пловдив
  Янек Петров Герганов МУ – Варна
2017 – 2018   Адиле Юсуф Шабу ЮЗУ
  Амира Реджеп Чаркова ТрУ
  Бекир Халил Муксин МУ – Пловдив
  Величка Албенова Арнаудова УНСС
  Виктория Петева Петкова ЛТУ
  Георги Иванов Големджиев ВВМУ
  Гергана Петрова Гущерова ЛТУ
  Диана Стоянова Пергелова ПУ
  Доротей Росенов Недков РУ „А.Кънчев“
  Ева Захариева Пертрунова НАТФИЗ
  Исмаил Джемалов Кунгьов СУ
  Кристина Иванова Ванчева СУ
  Кристин Петева Петкова ЛТУ
  Кристиян Красимиров Младеновски ВТУ
  Мирела Викторова Гукова ИУ – Варна
  Осман Айнур Осман РУ „А.Кънчев“
  Рени Захариева Шентова МУ – Пловдив
  Севги Неджатинова Топалова МК – Пловдив
  Симона Димитрова Стоянова СУ
  Спаска Красимирова Атанасова УНСС
  Стоянка Атанасова Христева МУ – Пловдив
  Теодора Пеева Гюллева ПУ
  Фатиме Салих Колашова ЮЗУ
  Филдиза Неджип Сакалдаш ЮЗУ
  Цветина Борислав Цонева МУ – Пловдив
  Ширин Камберова Мастънова РУ „А.Кънчев“
     
2016 – 2017   Александра Антонова Алексиева  УНСС
  Берна Акиф Халил  МК – Варна
  Бехие Шенол Ахмед   СУ
  Божурка Стефанова Георгиева  МГУ
  Бояна Боянова Щърбанова  РУ „А.Кънчев“
  Венцислав Миленов Господинов  ВВМУ
  Веселина Величкова Славова  ИУ – Варна
  Виктор Валентинов Гарабитов  МУ – Пловдив
  Габриела Иванова Стойкова  МГУ
  Деница Георгиева Цанова  ХТМУ
  Диана Владимирова Димитрова  МУ – Варна
  Ибрим Кемалов Шишкарев  ЮЗУ
  Ивелина Павлова Цветанкова  СУ
  Камен Александров Велев СУ
  Магдалена Емилова Пиргова  СУ
  Мария Валериева Пилчева  УНСС
  Милена Динкова Василева  ТрУ
  Назик Медви Хабил  ХТМУ
  Нанси Владимирова Георгиева  ВВМУ
  Павел Красимиров Кръстев  МК – София
  Салина Салихова Лишева  ПУ
  София Реад  Мугради  УНСС
  Стела Петрова Минчева  РУ „А.Кънчев“
  Стояна Николова Царвулкова  МУ – София
  Теодора Йорданова Андреева  МУ – Варна
  Фатме Алиева Ахмедова  АУ – Пловдив
  Филип Стоянов Филипов  НСА
2015 – 2016   Аврам Асенов Шабанов  ПУ
  Атидже Муса Дунгьова  ЮЗУ
  Богдана Валентинова Илиева  УНСС
  Ваня Миткова Кръстева  УНСС
  Верка Стоянова Костандовска  СУ
  Георги Митков Митов  СУ
  Гьокан Имрел Ибрям  КТ – Варна
  Даяна Венциславова Гръкова  ЮЗУ
  Екатерина-Виктория Виолетова Маринова  СУ
  Елизабет Нинчева Вълчева  СУ
  Емили Пламенова Минева  УНСС
  Емине Аки Геройска  ЮЗУ
  Ивелина Христова Узунова  СУ
  Йовко Христов Йовков  ТУ – Пловдив
  Калоян Димитров Димитров  УАСГ
  Камен Недялков Русев  ТУ – София
  Кристиян Божидаров Тодоров  СУ
  Марина Венциславова Петрова  УНСС
  Мерин Илмаз Сар  МК – Варна
  Мустафа Исмаил Рункьов  МУ – София
  Нели Недялкова Русева  УНСС
  Рада Николаева Бонева  СУ
  Сабие Мехмед Мустафа  ЮЗУ
  Силвана Николаева Иванова  ТУ – София
  Симона Димитрова Гълъбова  СУ
  Цветина Валентинова Иванова  СУ
2014 – 2015   Александър Константинов Костов ВВМУ
  Александър Мигленов Георгиев СУ
  Ася Георгиевa Машова СУ
  Вела Ивова Балабурова ВЛТУ
  Виктория Светославова Готева СУ
  Виктория Светославова Ковачева МУ – Плевен
  Владимир Пламенов Милов СУ
  Георги Димитров Блажев СУ
  Ива Ивова Балабурова НСА
  Калиопи Константину Пагалиди СУ
  Катина Тодорова Попова МУ – Пловдив
  Кирил Илиев Петров Акад.МВР
  Кристиян Тодорова Tраев ИУ – Варна
  Мария Василеваа Динкова МУ – София
  Мария Цветалинова Маринова МУ – София
  Мaргрет Иванова Иванова УНСС
  Милица Георгиева Стоянова ЮЗУ
  Мирослав Стоянов Гайдажиев СУ
  Петър Ангелов Киряков ТрУ
  Петя Стоянова Даскалова СУ
  Пламена Танева Вътева КТ – Бургас
  Радостина Димитрова Шишкова УНСС
  Ренета Владимирова Стоянова ЮЗУ
  Светослава Светозарова Славова СУ
  Станимир Константинов Костов ВВМУ
  Хари Савов Хараламбов ПУ
  Цвета Руменова Димитрова СУ
  Юсен Ибрахим Банкели ЮЗУ
2008 – 2009   Ангел Андрианов Ангелов УАСГ
  Апостол Костадинов Сотиров ТУ
  Асен Кирилов Русев СУ
  Бейе Мехмед Кахри в МУ – София
  Бернар Джошкунова Караибрямова ИУ – Варна
  Диана Пламенова Янчовска СУ
  Елина Божидарова Гочева УАСГ
  Иван Милков Маринов ЮЗУ
  Калин Даниелов Кръстев РУ „А.Кънчев“
  Койчо Костадинов Коев ИУ – Варна
  Кристияна Емилова Стойнева СУ
  Лъчезар Светланков Атанасов СУ
  Любен Николов Десев УНСС
  Мабуле Салих Кунгю УНСС
  Мартин Марков Атанасов УНСС
  Мехмед Метин Мехмед ШУ
  Никола Христов Илчев УНСС
  Пламен Тихомиров Тодоров УНСС
  Радослав Петров Стефанов СА „Д.Ценов“
  Сияна Любенова Пенчева СУ
  Спас Илиев Колаксъзов НМА
  Станимира Свтлозарова Иванова СА „Д.Ценов“
  Станислав Петров Петров ТУ
  Стелияна Тонева Балабанова СУ
  Фатиме Салих Осман ЮЗУ
2007 – 2008   Албена Борисова Станоева УНСС
  Александрина Александрова Гьозова ПУ
  Атанас Георгиев Стоилов ПУ
  Георги Лъчезаров Минев УНСС
  Даниела Николаева Арабаджиева ТрУ
  Дария Георгиева Ганчева СУ
  Деница Блажева Гъркова СА „Д.Ценов“
  Камена Каменова Костова СУ
  Катя Кирилова Хараламбова УНСС
  Кристина Валентинова Симеонова СУ
  Методи Бориславов Попов ТрУ
  Михаил Ангелов Ясикарски СУ
  Моника Иванова Стоичкова УНСС
  Моника Христова Йовчева Агр. университет
  Пенчо Димитрова Димитров СУ
  Румяна Емилова Бакалова УНСС
  Сeвда Илчова Илиева СВУБИТ
  Светослава Борисова Пепелянкова УНСС
  Симона Богомилова Иванова УНСС
  Станислава Борисова Пепелянкова УНСС
  Тайфие Юсни Меклю СУ
  Теофила Цвяткова Теофилова СУ
  Християна Йорданова Драгнева МУ
  Цветелина Калоянова Пенева УХТ
  Цветина Веселинова Василева СУ
2006 – 2007   Абибе Юсни Хаджисюлейман УНСС
  Агнес Красимирова Данкова НМА
  Адиле Салих Кунгю УНСС
  Александра Игоревна Сопрунова АМТИИ
  Валентина Иванова Хаджийска СУ
  Васви Палятов Шерифов СУ
  Велина Ричева Кутинчева РУ „А.Кънчев“
  Виолетка Петрова Ангелова ШУ
  Елена Радославова Синева ВТУ
  Елтимир Асенов Дарелов ВТУ
  Златин Владимиров Граховски ПУ
  Ивайло Янков Трифонов СУ
  Ивелина Георгиева Николова ВТУ
  Кристина Димитриос Дука СУ
  Мария Николаева Христова СУ
  Мая Тоскова Христозова МУ – Пловдив
  Милен Борисов Станоев СУ
  Петя Георгиева Атанасова ИУ – Варна
  Рая Стоянова Йорданова ПУ
  Реджеп Реджеп Караахмед ЮЗУ
  Ростислав Петров Давидов СУ
  Сава Свиленов Костадинов ВТУ
  Светла Милкова Маринова СУ
  Симеон Петров Симеонов СУ
  Филип Георгиев Анастасов ЮЗУ
  Яница Борисова Бабачева ПУ – Смолян
2005 – 2006   Анита Георгиева Панайотова ТУ
  Борил Валентинов Зафиров НХА
  Валя Любомирова Филипова РУ „А.Кънчев“
  Владимира Йорданова Костова ЮЗУ
  Георги Иванов Нечовски РУ „А.Кънчев“
  Даниела Йорданова Сиракова ТУ
  Даниела Косева Йорданова СА „Д.Ценов“
  Диана Генчева Овчелорова СУ
  Ева Златкова Георгиева НСА
  Зорница Цветанова Стефанова ЮЗУ
  Йоана Йорданова Ракова ЮЗУ
  Калина Тодорова Стоева ЮЗУ
  Катя Валентинова Коцева ТрУ
  Мехмед Муса Юсуф ТУ
  Мирослав Петров Ангелов ШУ
  Петя Димитрова Димитрова ИУ – Варна
  Петя Добромирова Петрова УХТ – Пловдив
  Радостина Василева Янкова УНСС
  Силвия Огнянова Кирова СА „Д.Ценов“
  Симион Костов Патеев СУ
  Слави Делчев Пенев МУ – Пловдив
  Теодора Георгиева Младенова УНСС
  Христина Бойкова Иванова ЮЗУ
  Христина Жорова Руневска СА „Д.Ценов“
  Христина Красимирова Христова ЮЗУ
2004 – 2005   Арзие Себайдинова Пастърмаджиева ВТУ
  Велемира Богомилова Иванова СУ
  Виктория Цветославова Стоянова СА „Д.Ценов“
  Галина Емилова Копчева СУ
  Гюлбахар Вели Сали УНСС
  Десислава Дончева Иванова СУ
  Десислава Илиева Петкова СА „Д.Ценов“
  Зорница Малинова Цветанова ТУ
  Иван Йорданов Костурков ПУ
  Ина Николаева Йолова ТУ
  Исмаил Еюб Мустафа СА „Д.Ценов“
  Йордан Иванов Иванов СА „Д.Ценов“
  Йордан Войнов Миланов СУ
  Костадин Ангелов Чомпалов МУ Пловдив
  Мария Петрова Гъркова СУ
  Мария Цвяткова Теофилова СУ
  Марко Илиев Колаксъзов СУ
  Миглена Росенова Илиева ПУ
  Петя Петрова Маркова СА „Д.Ценов“
  Славина Емилова Стоянова МУ София
  Стефан Христов Йовчев ПУ
  Теодор Светлов Митев СУ
  Теодора Иванова Димитрова РУ „А.Кънчев“
  Тюнчер Ахмедов Еминов СУ
  Ян Владимиров Банов НХА

 

Координатор на програмата:
г-н Георги Кузмев,
тел. 02 8467229
Ел.поща: George@cmfnd.org

Направете ДАРЕНИЕ!

Ако споделяте идеите и целите на Международна фондация "Св.Св. Кирил и Методий", подкрепете нашата дейност!
Ако някога сме ви подпомогнали и сега искате да помогнете на други като вас...


Описание Сума
Дарявам сумата: BGN
Дарението е за:

Плащането се осъществява чрез ePay.bg