За Фондацията / Учредителен акт

МЕЖДУНАРОДНА ФОНДАЦИЯ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

София, ул. “Васил Априлов” N 3

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

Ние, дейци на културата, науката и образованието, представители на делови, религиозни и обществени среди от различни страни, събрани в град София на 20 октомври 1982 год. и подписали този акт,

ВЪОДУШЕВЕНИ от желанието да допринесем за международното разбирателство, за възпитанието на младото поколение в духа на непреходните общочовешки ценности и добродетели;

В СТРЕМЕЖА СИ

- да подпомогнем популяризирането на постиженията на световния, културен, образователен и професионален опит;

- да подпомагаме развитието на способни млади хора чрез предоставянето на равни възможности в зависимост единствено от професионални качества и умения;

- да подпомагаме изграждането на високо екологическо съзнание на младото поколение;

В СЪОТВЕТСТВИЕ с нашата единодушно изразена воля,

Р Е Ш И Х М Е

ЧЛЕН 1

УЧРЕДЯВАНЕ НА ФОНДАЦИЯТА, НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

  1. Учредява се международна фондация "Людмила Живкова", преименувана на 24 февруари 1990 год. на Международна фондация "Св. Св. Кирил и Методий" /наричана по-нататък за краткост Фондация/.

  2. Фондацията е самостоятелно юридическо лице със седалище и адрес на управление в гр. София, 1504, община Оборище, ул. “Васил Априлов” №3 и има международен, неправителствен характер с нестопански цели и дейности, определени за осъществяване в обществена полза.

ЧЛЕН 2

ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ

  1. Фондацията преследва изключително и непосредствено полезни за цялото общество цели на равноправна и демократична основа:

    1. действа за постигане на международно разбирателство, обединение и утвърждаване на ценностите на човешката цивилизация чрез развитие и подпомагане на обмен в областта на културата, изкуството, науката, образованието и професионалната подготовка;

б) подпомагане изследвания в областта на образованието, професионалното обучение, науката и културата;

в) подпомагане образованието, професионалното обучение и творческо развитите на талантливи деца и способни млади хора;

г) благотворителност насочена към младото поколение;

д) подпомагане опазването, поддържането и популяризирането на културното и историческо наследство;

е) подпомагане изследването и популяризирането на духовното наследство на СВ. Кирил и Св. Методий, ценностите и книжнината, вдъхновени от тяхното дело.

  1. Своите цели Фондацията постига, чрез средства и дейности, включително и чрез извършване на допълнителна стопанска дейност, чийто предмет са да:

а) сътрудничи с организации, институции и физически лица в смисъла на целите посочени в член 2/1/ на Учредителния акт;

б) организира, участва, финансира и изпълнява самостоятелно и съвместно нестопански проекти и дейности за постигане на целите по чл.2, ал.1 от Учредителния акт;

в) организира благотворителни прояви и набира средства за постигане целите и извършването на дейностите в обществена полза;

г) отпуска помощи, стипендии и награди на конкурсна основа и при направени целеви дарения;

д) подпомага издаването на публикации и книги за деца и младежи;

е) организира и подпомага симпозиуми и конференции, летни училища и семинари, изложби и др.;

ж) създава и развива образователни центрове за предоставяне на услуги;

з) кани и организира посещенията на чуждестранни учени, дейци на културата и групи и поддържа пътувания със специализирана цел в чужбина по смисъла на чл.2/1/;

и) извършва и друга стопанска дейност, допълнителна и свързана с предмета на дейностите по чл.2 ал.2, и пряко насочена за постигането на целите, упоменати в чл.2 ал.1 и отговаряща на действащото в страната законодателство.

ЧЛЕН 3

ИМУЩЕСТВО

/1/ Имуществото на фондацията се образува от:

а) дарения от учредителите на фондацията;

б) дарения и завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица;

в) приходи от стопанисване на имуществото;

г) други приходи и постъпления;

/2/ Предмет на даряване или завещаване могат да бъдат пари, движими и недвижими имоти, произведения на изкуството и културата, и други, които се вписват в специален регистър.

/3/ Актове на безвъзмездно разпореждане с имуществото на Фондацията, включено в нейния основен фонд могат да се извършват по решение на Бюрото.

/4/ Разходите свързани с дейността и управлението на Фондацията се покриват от нейните приходи.

/5/ Фондацията разходва приходите от своята дейност единствено за постигане на целите и извършване на дейностите по чл.2, ал.1 и 2, във вр. чл.3, ал.1 и не разпределя печалба.

/6/ Финансовата година е календарната година.

ЧЛЕН 4

ОРГАНИ

/1/ Ръководни органи на Фондацията са: Съвет на Фондацията, Бюро на Фондацията, Контролен съвет, Президент и Главен секретар.