За Фондацията / Мисия, цели, задачи

НАКРАТКО ЗА ФОНДАЦИЯТА И НЕЙНИТЕ ЦЕЛИ

Международна фондация "Св.Св. Кирил и Методий" е учредена на 20 октомври 1982 година като неправителствена организация с идеална цел, имаща статут на юридическо лице, със седалище в гр. София.


Работата на Фондацията се основава на принципите на прозрачност и реалистична оценка на индивидуалните постижения. Тя преследва изключително полезни за цялото общество цели:

Þ    подпомага популяризирането на постиженията на световния опит в областта на образованието и културата;

Þ    действува за постигане на международно разбирателство, обединение и утвърждаване ценностите на човешката цивилизация чрез развитие и подпомагане на обмена в областта на културата, изкуството, науката, образованието и професионалната подготовка;

Þ    подпомага развитието на талантливи деца и способни млади хора, осигурявайки им равни шансове, зависещи изключително от техните професионални възможности и умения, и спонсорира тяхното образование, професионално обучение и творческо развитие;

Þ    подпомага изграждането на високо екологическо съзнание.


В осъществяването на своите цели Фондацията сътрудничи с организации, институции и физически лица; отпуска помощи, стипендии и награди на конкурсна основа; организира благотворителни прояви; организира и подпомага симпозиуми и конференции, семинари, изложби и др.


Движещата сила, основа на философията на Фондацията е ясното съзнание за необходимостта от изграждане на интелектуален капацитет, осигурявайки достъп до най-престижните световни образователни центрове на талантливи и способни млади българи, които да посрещнат предизвикателствата на промяната, както и да спомогнат за интегрирането на България в Нова Европа и света.


Основният капитал на Фондацията е събран чрез дарения от български и чуждестранни организации и физически лица. Значителна част от тези дарения са произведения на изкуството.