Програми / Музика

П Р А В И Л Н И К

ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ ВЪВ ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ПЛАСТИЧНИТЕ ИЗКУСТВА

за УЧЕБНАТА 2008-2009 година

 

Международна фондация “Св.Св. Кирил и Методий”  обявява конкурс за еднократна финансова помощ в размер до 500 $ за учебната 2008-2009 година, за 3 места в областта на пластичните изкуства. Финансовата помощ се отпуска на кандидати, които са приети за обучение в престижни висши учебни заведения.

 

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

1.      Кандидатите трябва да са български граждани.

2.      Кандидатите трябва да са приети в първи курс – следване, магистратура или докторат.

3.      Приемащото висше учебно заведение да е отпуснало на кандидата стипендия НАЙ-МАЛКО В РАЗМЕР НА ТАКСАТА, НЕОБХОДИМА ЗА ОБУЧЕНИЕТО.

4.      Кандидатите трябва да имат успех по специалните предмети не по-нисък от 5.50 /или  съответния еквивалент/.

 

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Документите са приемат от 9.06  до 12.06  от 14 – 16 часа в

МФ ”Св.Св. Кирил и Методий”, ул. “Васил Априлов” №3

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1.      Молба–формуляр /попълнена на пишеща машина или с печатни букви/

2.      CV по образец, който можете да видите/свалите от тук .

3.      Документ, удостоверяващ записването за учебната 2008 - 2009 година и копие от I-20, където са указани финансовите условия за прием. (Ако I-20 не е получено към датата за подавне на документите и на кандидатът е отпусната финансова помощ, то той  представя  липсващите документи най-късно при получаване на сумата от Фондацията).

4.      Копие от дипломата за завършено образование (не е необходима нотариална заверка), а за трансферните студенти и академична справка, с изчислен общ успех, от положените до момента изпити.

5.      Документи за получената стипендия от примащия университет.

6.      Копие от бележката за семеен доход, представена на приемащия университет

7.      Брошура с програмата на приемащия университет, както и имената на преподавателите, при които ще се провежда обучението.

8.      Препоръки - 2 бр. (с телефон на поръчителя за евентуална проверка).

9.      Грамоти (ако има такива).

10.      От 3 до 5 творби в оригинал (за живопис, скулптура, графика, декоративно изкуство).

11.      Снимки (запространствено оформление, дизайн, стенопис, сценография).

12.      Копия от публикувани рецензии и критики (с превод на български, ако са на чужд език).

13.      Такса от 10 лева.

 

КАНДИДАТИТЕ ЗА ФИНАНСОВА ПОМОЩ могат да получат Молба-формуляр при портиера на Фондацията след 1.06.2008 година. (Или да я изтеглят от връзката в края на тази страница)

 

Всички документи се представят в копия и в папка, подредени по реда, указан в раздел НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ. Документи на английски език се прилагат без превод, а на други езици – копие на оригиналния документ и превод на същия на български език (не е необходима нотариална заверка)

Подадените документи не се връщат.

Подаването на документи с невярно съдържание води до автоматично отпадане от участие в конкурса.

Представените творби се връщат на кандидатите в едноседмичен срок от обявяването на резултатите (от 21 до 24.07.2008 год. от 14 до 16 часа)

 

Молбите се разглеждат от Експертна комисия, като Комисията не предоставя информация за причините за отказ и неудовлетворените молби не подлежат на повторно разглеждане.

 

При равни други условия предимство имат:

1.      Кандидати без родители или с един родител;

2.      Кандидати, които не са подпомагани от Фондацията /същото важи и за членове на тяхното семейство/.

3.      Кандидати, заели призови места в национални и международни прояви.

4.      Кандидати с по–нисък семеен доход.

 

СПИСЪК, С ИМЕНАТА  НА КАНДИДАТИТЕ, НА КОИТО Е ОТПУСНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЩЕ БЪДЕ  ОБЯВЕН НА

18.07.2008 год. във Фондацията и на тази интернет страница.

ВСЕКИ ОТ КАНДИДАТИТЕ СЕ ОСВЕДОМЯВА ЛИЧНО ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ.

 

КАНДИДАТИТЕ, НА КОИТО Е ОТПУСНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ, подписват договор с Фондацията в случай,че не се завърнат  в България след дипломирането си ДА ВЪЗСТАНОВЯТ ОТПУСНАТАТА СУМА.

 

Финансовата помощ се получава от кандидата или официално упълномощено от него лице, не по-късно от 1.10.2008 година.

 


Можете да изтеглите апликационната форма (MsWord 6.0/95)