Програми / Фонд "Д-р И. Ескенази" / Правилник
  За Фонда     Текущи     Правилник     Награди     Статут     Управит. съвет  


Международна фондация "Св. Св. Кирил и Методий"
Мемориален фонд “Д-р Илко Ескенази”

Като отбелязва големите теоретически, законодателни и практически
приноси на д-р Илко Ескенази
в цялостния процес на присъединяването на
България към Европейския съюз

обявява

Е Д И Н А Д Е С Е Т И     Г О Д И Ш Е Н      К О Н К У Р С
за присъждане на
НАГРАДА “Д-р ИЛКО ЕСКЕНАЗИ”П Р А В И Л Н И К

 1. Конкурсът има за цел да отличи и награди по един писмен труд в областите “Право” и “Икономика”, свързан с членството на България в ЕС.

 2. Представените разработки трябва да са съдържателни, да третират актуален проблем, свързан с правото и политиките на ЕС и на Република България. Разработките да са насочени към:

  За юристи:
  • Проблеми на прилагането на правото на ЕС в Република България.
  • Разрешаване на икономически спорове от частен и публичен характер от Съда на Европейския съд в Люксемург.
  • Правна регулация на Европейския банков надзор.

  За икономисти:
  • Бюджет на ЕС.
  • Икономически проблеми при Европейския банков надзор.
  • Икономика на Европейския енергиен съюз.

  Конкурсните работи трябва да са ясно написани, да съдържат творчески елементи и по възможност да имат значение за практиката.

 3. Конкурсът е предназначен за юристи и икономисти, ненавършили 35 години към 01 януари 2015 г., както и за студенти в юридическите и икономическите специалности

 4. Оценяването на представените трудове се извършва от Комисия от видни специалисти по тематиката на конкурса. Комисията се назначава от председателя на МФ "Св.Св. Кирил и Методий" по предложение на управителния съвет на Мемориален фонд "Д-р Илко Ескенази"

 5. Всяка от двете награди – за право и за икономика – се състои от парична награда в размер на 2 500 лв. и грамота. Комисията има право да присъди и до 3 почетни грамоти във всяка от двете области.

 6. Връчването на наградите се извършва на 20 май 2015 г. (или в близост до тази дата). Наградите се връчват в подходяща за случая обстановка и в присъствието на Министъра на външните работи или личност с еквивалентна позиция.

  Процедура:
  • Конкурсът е ежегоден
  • Всеки участник може да представи само един труд
  • Не се допускат трудове с повече от един автор
  • Трудовете могат да бъдат и публикувани, но не по-рано от м. май 2013 г.

  Необходими документи:
  1. Молба-формуляр със снимка: изтеглите от тук в MS Word (36 KB) или PDF (83 KB) формат
  2. Автобиография
  3. Разработките се представят на хартия и на електронен носител. Те трябва да имат следните технически параметри: не по-малко от 20 стр.; не повече от 50 стр. със средно 2000 символа на страница

  Срокове:
  • Подаване на документи и на конкурсни работи от 13 до 17 април 2015 г. (понеделник-петък) от 14:00 до 16:00 часа, или да бъдат изпратени по пощата (пощенско клеймо преди 17 април 2015 г.).
  • Място на подаване:
   Международна фондация ”Св.Св. Кирил и Методий”,
   ул. “Васил Априлов” № 3, София 1504

  • Датата, мястото и часа на тържественото връчване на наградите се обявяват допълнително. Каандидатире сами се информират от страницата на Фондацията.


   Координатор на програмата:
   Антонина Димитрова,

   тел.: (02) 9430001
   Ел.поща:
   Nina@cmfnd.org