Програми / Фонд "Д-р И. Ескенази" / Статут
  За Фонда     Текущи     Правилник     Награди     Статут     Управит. съвет  

СТАТУТ
на
ПРОГРАМА И МЕМОРИАЛЕН ФОНД "Д-Р ИЛКО ЕСКЕНАЗИ"
при
МЕЖДУНАРОДНАТА ФОНДАЦИЯ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Като признава изключителният принос на д-р Илко Ескенази за изграждането на демократичната и правова държавна система в България,

Като отбелязва примера на разбирателство, който той даваше чрез своя личен и професионален живот на правист, икономист и политик,

Като си припомня неговите усилия да подпомага развитието на талантливи млади хора и защитава човешките измерения в областта на културата, образованието и професионализма,

С цел развитие на идеите и възгледите на д-р Илко Ескенази,

Бюрото на Международната фондация "Св.Св.Кирил и Методий", наричана по-долу в този документ "Фондацията", реши на 8 октомври 1994г. да създаде

 

ПРОГРАМА И МЕМОРИАЛЕН ФОНД

"ДОКТОР ИЛКО ЕСКЕНАЗИ"

I. ЦЕЛ И ДЕЙНОСТ

Чл. 1. Програмата и Фондът имат за цел да подпомагат образованието и проучванията в областта на правото, икономиката и политическите науки с отделяне на специално внимание на интегрирането на България в Европейския съюз. Дейностите в рамките на Програмата и Фонда са свързани със и са в рамките на тази цел.

Чл. 2. Програмата съдейства и подпомага образованието и проучванията чрез:

1. предоставяне на стипендии, финансова помощ и награди на основата на съревнование, които се предоставят на студенти и професионалисти за участие в проекти за обучение и проучвания в България и в чужбина;

2. организиране и подпомагане на научни обменни проекти, имащи за цел най-вече поканването и изпращането на изтъкнати лектори в училища и университети;

3. организиране и подпомагане на симпозиуми по-специално с цел научен и професионален обмен;

4. подпомагане на публикации, свързани с проекти по смисъла на т.2 и 3 по-горе.

 

II. ПРИХОДИ

Чл. 3. Фондацията генерира приходи за Програмата от:

1. Мемориалния фонд, като част от нейния основен капитал, в размер на 50.000,00 щ.длр.;

2. дарения, завещания и завети на Мемориалния фонд от български и чуждестранни юридически и физически лица;

3. помощи за проекти от национални и международни организации;

4. приходи от Мемориалния фонд, включително по т.1 и 2 по-горе;

5. други източници.

Чл. 4. Дарения, завещания и завети, предназначени за Мемориалния фонд ще бъдат приемани от президента на Фондацията или негови надлежно упълномощени представители, както е предвидено в документите на Фондацията. Даренията, завещанията, заветите в полза на фонда, както и приходите от инвестирането на средствата, не могат да бъдат използвани за други цели, освен за целите на Програмата и Фонда. Средствата и имуществата на Фонда се водят отделна партида в счетоводството на Фондацията и се отчитат отделно.

 

III. УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 5. Приходите от управлението на Мемориалния фонд и помощите за проектите ще бъдат ползвани в съответствие с неговите цели, волята на дарителите, настоящия статут, Учредителният акт и правилниците на Фондацията и решенията, вземани от нейните компетентни органи.

Чл. 6. На основата на очакваните приходи, Бюрото на Фондацията определя всяка календарна година 2 (две) годишен бюджет, който подлежи на актуализация за втората година. Бюрото може да прехвърли част от приходите от източниците по чл.3, към капитала на Мемориалния фонд.

Чл. 7. Бюрото образува и Президентьт назначава Комитет за Програмата и Мемориалния фонд "Доктор Илко Ескенази", който може да има до 10 члена. Председател на Комитета е вице-президентът на Фондацията, който отговаря за управлението на програмите. Членове на комитета по право са съпругата и братът на д-р Илко Ескенази. Комитетът:

а) обсъжда и планира средно-срочните дейности по програмата в рамките на 5 (пет) годишния образователен цикъл;

б) приема по препоръка на експерти годишната програма в рамките на нейния бюджет;

в) одобрява годишния доклад за Програмата;

д) дава оценка на резултатите на Програмата след период от 3 (три) години;

е) предлага дарители на суми по-големи от 10.000,00 щ.длр. или в съответен еквивалент за награда и статут на "Приятел на Програма и Мемориалния фонд д-р Илко Ескенази".

Чл. 8. Главният секретар, подпомаган от двама служители, отговаря за подготовката и изпълнението на решенията на Комитета.

Чл. 9. Постъпленията към Мемориалния фонд се събират по сметки, посочени в Приложение No 1.

Фондацията е свободна и отговорна да променя банковите сметки по свое усмотрение с оглед съхраняването на капитала и приходите, като за такава промяна трябва да се уведомят всички членове на Комитета за да улеснят потенциалните дарители.

 

КЛУБ Д-Р ИЛКО ЕСКЕНАЗИ

Чл. 10. За популяризиране на идеите за изграждането на демократична и правова държавна система в България, човешките измерения в областта на културата, образованието и професионализма, разбирателството и подпомагането на развитието на талантливи млади хора. Членове на клуба по право са членовете на Комитета и стипендиантите на Фонда. Комитета приема статут на Клуба.

Чл. 11. Правилата за структурата, начина на дейност на Фондацията се отнасят до всички въпроси, които не са уредени с настоящия статут.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Настоящият статут на Програма и Мемориален фонд "Доктор Илко Ескенази" на Международната фондация “Св.Св. Кирил и Методий” е приет на заседание на Бюрото на Фондацията на 23 март 1996г.