Мемориален фонд „Д-р Илко Ескенази“

За ФондаПравилникСтатутКомитетНаградиД-р И.Ескенази

КОМИТЕТЪТ

за Програмата и Мемориалния фонд „Доктор Илко Ескенази“
е създаден в съответствие с чл.7
от Статута на Програмата и Мемориалния фонд
и е в следния състав:

проф. Аврам Ескенази, председател

г-жа Лидия Ескенази

акад. Петър Кендеров

г-н Михаил Тачев

д-р Никола Тоцев

проф. Жасмин Попова

г-н Димитър Бъчваров

г-жа Михаела Русева

г-н Владислав Славов

проф. Даниела Бобева

НАГРАДИ
„Д-р Илко Ескенази“
за писмен труд в областите “Право” и “Икономика”
,
свързан с интегрирането и членството на България в ЕС.

От 2005 година, Фондът взе решение ежегодно, чрез конкурс да се присъждат Награди „Д-р Илко Ескенази“ – България и Европейския съюз – право и икономика. Конкурсът има за цел да отличи и награди по един писмен труд в областите „Право“ и „Икономика“, свързан с интегрирането на България и нейното членство в ЕС и е предназначен за млади хора до 30 годишна възраст.

 


 2023 година

Награда за „Право“:  Петър Стефанов Топуров
„Домашното насилие като форма на нарушаване на правата на човека в практиката на Европейския съд по правата на човека“
СВАЛИ ТЕМАТА

Награда за „Икономика“:  Не се присъжда

Наградата беше връчена от:
Проф. Екатерина Михайлова,
Професор в Нов български университет по „Конституционно право“

 2022 година

Награда за „Право“:  Христо Ангелов Ангелов
„Легитимация и възможност за оспорване на бащинство според изменението на Семейния кодекс със ЗИД СК ДВ бр. 103 от 2020 г. – поводи и причини за изменението и сравнение с правния режим в други държави членки на ЕС“
СВАЛИ ТЕМАТА

Награда за „Икономика“:  Рени Иванова Панчева
„Възможности и предизвикателства пред кръговата икономика в ЕС и РБългария.Фокус върху управлението на твърдите отпадъци.
СВАЛИ ТЕМАТА

Наградите бяха връчени от:
Д-р Соломон Паси,
Президент на Атлантическия клуб в България

2021 година

Награда за „Право“:   Данаил Николаев Недков
„Електронният документ като доказателствено средство в гражданския процес“
СВАЛИ ТЕМАТА

Награда за „Икономика“:  Владислав Любомиров Любенов
„Лихвената крива в Еврозоната по време на пандемията с COVID 19.Влияние на инвестиционните и макроикономически нагласи върху формата на кривата
СВАЛИ ТЕМАТА

Наградите бяха връчени от:
проф. Даниела Бобева,
Член на УС на фонд „Д-р Илко Ескенази“

2020 година

Награда за „Право“:   Стойчо Лалков Дулевски
„Някои аспекти относно съотношението между Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане и правото на Европейския Съюз през презмата на контролираните чуждестранни дружества“
СВАЛИ ТЕМАТА

Награда за „Икономика“:  Виолина Тодорова Кирилова
„Европейски зелен пакт – промени, предизвикателства и възможности за устойчиво развитие и сигурност на ЕС. Състояние и перспективи пред българската енергийна система.
СВАЛИ ТЕМАТА

Наградите бяха връчени от:
г-н Петър Стоянов,
Президент на Р България

2019 година

Награда за „Право“:  Симона Георгиева Белчева
„Актуални проблеми на правото на интелектуална собственост в интернет“
СВАЛИ ТЕМАТА

Награда за „Икономика“:  Беатрис Венциславова Любенова
„Емиграцията и отражението й върху икономиката на България след приемането й в ЕС
СВАЛИ ТЕМАТА

Наградите бяха връчени от:
г-н Филип Димитров,
Конституционен съдия


2018 година

Награда за „Право“:   Сибел Сунай Хасан
„Закрила на личните данни в Европейския съюз“
СВАЛИ ТЕМАТА

Награда за „Икономика“:   Теодор Милков Тодоров
„Проблеми и предизвикателства пред България по пътя към Еврозоната
СВАЛИ ТЕМАТА

Наградите бяха връчени от:
г-н Димитър Радев,
Управител на БНБ

2017 година

Награда за „Право“:    Андреан Василев Славчев
„Нарушение на правото на ЕС в областта на миграционната политика на Съюза от Република България”
СВАЛИ ТЕМАТА
 

Награда за „Икономика“:   Свилен Христов Колев
„Ефекти от отрицателния лихвен процент върху свръхрезервите на банките в България“
СВАЛИ ТЕМАТА

Отличени с грамоти за високи постижения в конкурса:
1. Симона Георгиева Белчева
Правни проблеми на миграционната политика на ЕС”  СВАЛИ ТЕМАТА
2. Сибел Сунай Хасан
„Правни проблеми в политиката на отбраната на ЕС”  СВАЛИ ТЕМАТА
Наградите бяха връчени от:
г-н Томислав Дончев,
Вицепремиер на Р България

2016 година

Награда за „Право“:   Андон Петков Добчев
„Прилагане на правото на ЕС при задържане и ограничаване на свободата на движение на гражданите на трети страни в Република България“
СВАЛИ ТЕМАТА
 

Награда за „Икономика“:   Камелия Любомирова Андреева
„Икономика на софуерната индустрия в България и в страните членки на ЕС
СВАЛИ ТЕМАТА

Наградите бяха връчени от:
г-н Даниел Митов,
Министър на външните работи на Р България

2015 година

Награда за „Право“:    Ивайло Ивов Епитропов
„Проблеми на прилагане на правото на ЕС в Република България по отношение на работниците и/или служителите, които работят от разстояние“
СВАЛИ ТЕМАТА
 

Награда за „Икономика“:   Атанас Георгиев
Новите възможности за България според Стратегията за Енергиен съюз“
СВАЛИ ТЕМАТА

Наградите бяха връчени от:
г-жа Меглена Кунева,
Вицепремиер на Р България

2014 година

Награда за „Право“:   Венета Димитрова Гайдарджива      
„Проблеми на прилагането на правото на Европейския съюз в Република България“

Награда за „Икономика“:   Константин Симеонов Делисивков     
„Икономически модели за стимулиране на интеграцията на електроенергията от възобновяеми енергийни източници“

Наградите бяха връчени от:
г-н Росен Плевнелиев.
Президент на Р България

 2013 година

Награда за „Право“:   Патриция Александрова Черкезова     
„Единен европейски патент“
СВАЛИ ТЕМАТА

Награда за „Икономика“:   Свилен Иванов Попов    
„Нови икономически реалности – Европа на две скорости“
СВАЛИ ТЕМАТА

Наградите бяха връчени от:
г-жа Гергана Паси

2012 година

Награда за „Право“:   Наско Мирославов Борисов    
„Единно удостоверяване на трансграничното наследствено правоприемство в рамките на Европейския съюз“
СВАЛИ ТЕМАТА

Награда за „Икономика“:   Мариана Петрова Петрова    
„За или против данък върху финансовите транзакции“

Отличени с грамоти за високи постижения в конкурса:
1. Диана Стефанова Металова
„Управление на отпадъците в ЕС и у нас”  СВАЛИ ТЕМАТА
2. Анелия Красимирова Цветанова
„Трансгранично европейско е-правосъдие като необходим приоритет за развитие на Европа и в частност на Република България” СВАЛИ ТЕМАТА
Наградите бяха връчени от:
г-жа Гергана Паси

2011 година

Награда за „Право“:   Полина Пенкова Цокова   
„Промени в институциите и органите на Европейския съюз“

Награда за „Икономика“:   Михаела Иванова Иванова   
„Европейският валутен съюз и пътят на България към него“

Наградите бяха връчени от:
г-жа Кристалина Георгиева,
Еврокомисар

2010 година

Награда за „Право“:   Божана Димитрова Ангелова  
„Новите правомощия на Европейския пьрльмент и националните парламенти съгласно Лисабонския договор“
СВАЛИ ТЕМАТА

Награда за „Икономика“:   Чавдар Николаев Влъчков  
„Анализ на енергийната политика на Европейския съюз и изследване на съществуващите европейски програми в областта“
СВАЛИ ТЕМАТА

Наградите бяха връчени от:
г-жа Кристалина Георгиева,
Еврокомисар

2009 година

Награда за „Право“:   Ивета Петрова Петрова  
„Взаимодействие между общността и националното право“
СВАЛИ ТЕМАТА

Награда за „Икономика“:   Александър Владимиров Паздерски  
„Европейските политики в областта на възобновяемите енергийни източници: необходим кампромис или реална възможност за постигане на устойчива конкурентноспособност на българската икономика“

Наградите бяха връчени от:
г-жа Меглена Кунева,
Еврокомисар


2008 година

Награда за „Право“:   Андрей Сашов Александров
„Информиране и консултиране на работниците и служителите при промяна на работодателя“

Награда за „Икономика“:   Гергана Димитрова Йорданова
„Европейски инициативи за реформиране механизмите на клиринг и сетълмент на сделките с ценни книжа – българският отзвук“.

Наградите бяха връчени от:
г-жа Гергана Паси,
Министър по европейските въпроси

 

2007 година

Награда за „Право“:    Красимира Игнатова Станкова
„Хармонизиране на българското законодателство с европейското във връзка с борбата срещу пиратските и фалшифицирани стоки в контекста на присъединяването на страната ни към ЕС“

Награда за „Икономика“:   Десислава Пачева Георгиева
„Политика на конкурентоспособност и икономически растеж“.

Поощрителна награда:   Нанчо Стоянов Нанчев
„Правно-лингвистични проблеми при въвеждане на правото на Европейския съюз“.

Наградите бяха връчени от:
г-жа Гергана Грънчарова,
Министър по европейските въпроси

2006 година

Награда за „Право“:    Ирена Милчева Белорешка
„Законодателство в областта на услугите на информационното общество и електронните съобщения в контекста на общата политика за развитие на информационното общрство в България“

Награда за „Икономика“:   Румяна Георгиева Желева
„Влиянието на държавните помощи в Европейския съюз и проблеми на присъединяването, които те пораждат за България“.

Наградите бяха връчени от:
г-жа Меглена Кунева,
Министър на европейската интеграция

2005 година

Награда за „Право“:    Йоанна Валериева Илчовска
„Правен режим на генетично модифицирани организми в контекста на предстоящото членство на България в ЕС“

Награда за „Икономика“:   Светла Богданова Бонева
„Основни проблеми на българската икономика в процеса на присъединяване към ЕС. Разходите и ползите от евроинтеграционния процес“.

Наградите бяха връчени от:
г-жа Меглена Кунева,
Министър на европейската интеграция


 

 

Роден е в семейството на адвокат и домакиня, чийто баща Никола Попов е бил кмет на Варна (1927-1930). През 1967 завършва Първа гимназия във Варна със златен медал. През 1964 става шампион на България по тенис за пионери. През 1972 завършва с отличие Юридическия факултет на Софийския университет.

След военната служба от пролетта на 1974 работи няколко месеца като юрисконсулт на Териториалния изчислителен център във Варна. От 1975 е редовен аспирант в Института за държавата и правото на БАН, отначало с научен ръководител проф. Живко Сталев, а по-късно, поради насочването на темата към въпросите на интелектуалната собственост и по-специално към правните проблеми на програмните продукти за електронно изчислителни машини – доц. Симеон Джелепов. През 1980 защитава успешно кандидатска дисертация.

По време на аспирантурата е привлечен като експерт в тогавашния Държавен комитет за наука и технически прогрес и е един от основните автори на Наредба No8 от 1979, с която за първи път в България на програмистите се признава творческия характер на създаването на програми и дори им се дават малки материални стимули. Тази наредба е новост не само за България, а предизвиква интерес в Европа, вкл. в OMPI (WIPO) – Международната организация по интелектуална собственост в Женева. Благодарение на негови доклади, изказвания и публикации в издания на OMPI българските постижения в тази област получават международно признание.

В периода 1976-1994 публикува множество научни статии. Илко Ескенази започва педагогическата си дейност още като аспирант. Първоначално води упражнения в областта на гражданското право и по-точно, свързани с интелектуалната собственост, по-късно чете лекции – на студентите от Юридическия факултет на Софийския университет, в Школата по патентно право към ВМЕИ, София и в Икономическия университет, Варна. Като специалист по въпросите на интелектуалната собственост дълги години е близък сътрудник под различни форми на ИНРА.

През 1990 е избран за народен представител от СДС във Великото народно събрание, където става и председател на комисията по имуществата на партиите, а през 1991, в 36. Народно събрание. Инициатор е или основен разработчик на много закони, свързани с икономическото развитие, инвестициите, интелектуалната собственост и др.

За международния му авторитет говорят много събития. През 1992 изнася двучасова лекция на френски език в Париж по покана на френски депутати. През 1993 е поканен от много влиятелния Аспен институт, където в рамките на работна конференция изнася доклад на английски език за промените, развитието и перспективите пред България. Давал е интервюта на живо пред BBC и други световни медии.

През 1992 е заместник министър-председател в правителството на Филип Димитров. Оглавява междуведомствената комисия по асоцииране на България към Европейския съюз, която провежда седем кръга преговори и множество консултации, в резултат на което през 1993 година асоциирането става факт. В началото на 1991 Илко Ескенази, заедно с други български евреи – учени, политици, дейци на културата – основава Еврейски комитет ЦИОН и е избран за първи негов председател, какъвто остава до смъртта си.

Ilko

От 1990 до смъртта си той е вицепрезидент на Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий“, където играе важна роля в стабилизирането на фондацията в първите години след промените. След неговата смърт неговите близки и приятели заедно с ръководството на Фондацията основават Мемориален фонд „Д-р Илко Ескенази“ към Фондацията, който ежегодно подбира с конкурс способни студенти в областта на правото и икономиката, дава им ежемесечни стипендии, организира им срещи с видни учени, политици, дипломати, а така също в продължение на 3-4 години до завършване на висшето им образование с помощта на научни ръководители ги подпомага в разработването на теми, свързани с интеграцията на България към Европа. От 2005 година Мемориалният фонд организира конкурс за разработки на млади хора по въпросите на европейската интеграция в областите право и икономика.

През 1998 получава посмъртно наградата „Йони Нетаняху“ за цялостната си дейност приживе и доблестното си поведение като гражданин и политик.

Координатор на програмата:
г-жа Антонина Димитрова,
тел. 02 9430001
Ел.поща: Nina@cmfnd.org

Направете ДАРЕНИЕ!

Ако споделяте идеите и целите на Международна фондация "Св.Св. Кирил и Методий", подкрепете нашата дейност!
Ако някога сме ви подпомогнали и сега искате да помогнете на други като вас...


Описание Сума
Дарявам сумата: BGN
Дарението е за:

Плащането се осъществява чрез ePay.bg