Мисия, цели, задачи

Плаквт на Фондацията, автор Г.Чапкънов


Мисия
:

Движещата сила, основа на философията на Фондацията, е ясното съзнание за необходимостта от изграждане на интелектуален капацитет, осигурявайки достъп до най-престижните световни образователни центрове на талантливи и способни млади българи, които да посрещнат предизвикателствата на промяната, както и да спомогнат за интегрирането на България в Обединена Европа и света.


ФОНДАЦИЯТА И НЕЙНИТЕ ЦЕЛИ

Международна фондация “Св. Св. Кирил и Методий” е учредена на 20 октомври 1982 година като неправителствена организация с идеална цел, имаща статут на юридическо лице със седалище в гр. София.

Работата на Фондацията се основава на прин­ципите на прозрачност и реалистична оценка на индивидуалните постижения. Тя преследва цели и дейности, определени за осъществяване в обществена полза:

  • подпомага популяризирането на постиже­нията на световния опит в областта на образованието, науката и културата;
  • действа за постигане на международно разбирателство, обединение и утвърж­даване на ценностите на човешката циви­лизация чрез развитие и подпомагане на обмена в областта на културата, изкуство­то, науката, образованието и професионал­ната подготовка;
  • подпомага развитието на талантливи деца и способни млади хора, осигуря­вайки им равни шансове, зависещи изклю­чително от техните професионални въз­можности и умения, и спонсорира тяхното образование, професионално обучение и творческо развитие;
  • подпомага опазването, поддържането и по­пуляризирането на културното и исто­рическо наследство.

В осъществяването на своите цели Фондацията сътрудничи с организации, институции и физи­чески лица; отпуска помощи, стипендии и на­гради на конкурсна основа; организира благо­творителни прояви; организира и подпомага сим­позиуми и конференции, семинари, изложби и др.

Основният капитал на Фондацията е събран чрез дарения от български и чуждестранни организации и физически лица. Значителна част от тези дарения са произведения на изкуството.

Направете ДАРЕНИЕ!

Ако споделяте идеите и целите на Международна фондация "Св.Св. Кирил и Методий", подкрепете нашата дейност!
Ако някога сме ви подпомогнали и сега искате да помогнете на други като вас...


Описание Сума
Дарявам сумата: BGN
Дарението е за:

Плащането се осъществява чрез ePay.bg