Български учители ~ ТОЧНИ НАУКИ ~ Награди „Учебна среда“

ФизикаХимияБиология

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА НАГРАДИТЕ
на Международна фондация „Св.Св. Кирил и Методий“

ЗА УЧИТЕЛИ ПО ФИЗИКА

П Р А В И Л Н И К
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА
НАГРАДАТАТА НА МЕЖДУНАРОДНАТА ФОНДАЦИЯ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
ЗА УЧИТЕЛИ ПО ФИЗИКА ПО ПРОГРАМАТА
“УЧЕБНА СРЕДА”

І. СЪЩНОСТ НА КОНКУРСА:Съюзът на физиците в България обявява национален конкурс за наградата на Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий“, за най-добри постижения на учители по физика, които имат съществен принос за създаване на благоприятна учебна среда за обучението по физика.
Наградата се присъжда на учител или учители по физика за техните постижения при създаването и развитието на материално-техническата база – кабинети, лаборатории, учебни комплекси, нагледни средства и др. в дадено средно училище.

II. УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

  Представянето на участниците в конкурса може да бъде направено от:

  • Самите кандидати;
  • Група членове на Съюза на физиците в България.
  • Регионалните клонове на учителите по физика;
  Предложенията за награждаване трябва да съдържат:

  1. Кратки биографични данни и справка за професионалната педагогическа дейност на кандидата;
  2. Описание на личния принос на кандидата за създаване на благоприятна среда за обучението по физик с доказателствен материал – фотоси, схеми и др.;
  3. Информация за самостоятелните разработки на кандидата за нагледни средства, дидактически и др. Материали, а също и публикации за тях;
  4. Официални отзиви и препоръки;

Срокът за представяне на предложенията за конкурса се променя всяка година в зависимост от датата на Националната конференция.

Оценяването на предложенията за награждаване се извършва от Комисия, утвърдена от Международната фондация “Св.Св. Кирил и Методий”.

Спечелилите награда нямат право на ново участие до изтичане на 3 години от номинирането им.

Въпроси и предложения – на адрес:
Съюз на физиците в България
София 1164, Бул. “Джеймс Баучър” № 5
г-жа Снежана Йорданова
тел. (02) 62 76 60
ел.поща: upb@phys.uni-sofia.bg

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА НАГРАДИТЕ
на Международна фондация „Св.Св. Кирил и Методий“

ЗА УЧИТЕЛИ ПО ХИМИЯ

“ЗА НАЙ-ДОБРИ ПОСТИЖЕНИЯ НА УЧИТЕЛИ ПО ХИМИЯ”
по програмата
„УЧЕБНА СРЕДА“
 

Съюзът на химиците в България и Националното дружество на учителите по химия със съдействието на Министерството на образованието, науката и технологиите обявяват ХIII Национален конкурс – 2008 г. за наградата на Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методи“ за най-добри постижения на учители по химия, които имат съществен принос по създаването на благоприятна среда за обучението по химия.Наградата е парична и ще се даде на учител или учители по химия за техните постижения при създаването и развитието на материално-техническата база – кабинети, лаборатории, учебни комплекси, нагледни средства, модели, макети, проекти и др. в дадено основно и средно училище.

Представянето на участниците

   в конкурса можа де бъде направено от:

 

 • Самите кандидати;
 • Група членове на Съюза на химиците в България;
 • Регионалните дружества на учителите по химия;
 • Националното дружество на учителите по химия.

Предложенията трябва да съдържат:

  1. Кратки биографични данни и справка за професионалната педагогическа дейност на кандидата;
  2. Описание за личния принос на кандидата за създавана не благоприятна среда за обучението по химия с доказателствен материал- фотоси, схеми и др.;
  3. Информация за самостоятелните разработки в класни и извънкласни форми на кандидата, нагледни средства, дидактически и други материали, а така също и публикации за тях;
  4. Официални отзиви и препоръки.

Непълни и необосновани предложения не се приемат!

Предложенията да се представят в срок до 20 март 2008 г. на адрес:

Съюз на химиците в България
ул. „Г.С. Раковски“ № 108
София – 1000

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА НАГРАДИТЕ
на Международна фондация „Св.Св. Кирил и Методий“

ЗА УЧИТЕЛИ ПО БИОЛОГИЯ

Международната фондация „Св.Св. Кирил и Методий“,
Съюза на българските биолози и
Министерството на образованието и науката
о б я в я в а т

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
за
НАГРАДА ЗА ПОСТИЖЕНИЯ ПРИ СЪЗДАВАНЕТО НА НАЙ-БЛАГОПРИЯТНА УЧЕБНА СРЕДА

 1. Наградата се присъжда на учител или учители по биология за най-добри постижения при създаването и развитието на материално-техническата база – кабинет, лаборатория, учебен център и др. в дадено училище.
 2. Наградата е парична, придружена с удостоверение, грамота или друг писмен документ.
 3. Участници в конкурса могат да бъдат учители по биология от системата на народната просвета. Участието е индивидуално или колективно.
 4. Представянето на участниците в конкурса може да бъде от самите кандидати, група членове на Съюза на българските биолози (СББ), регионалните клонове на СББ.
 5. Предложенията за награждаването трябва да съдържат:
  • Кратки биографични данни и справка за професионално-педагогическата дейност на кандидата.
  • Описание на личните постижения по създаването на благоприятна учебна среда за обучението по биология с доказателствен материал (фотоси, схеми и др.) и периода от време за създаването й.
  • Информация с показатели за оценка и самооценка на постиженията на кандидата.
  • Информация за разработените от кандидата нагледни средства, дидактически и други материали, и публикации за тях.
  • Официални отзиви и препоръки (в т. ч. на директора на училището и на експерта по биология в РИО на МОН).

Спечелилите награда нямат право на ново участие до изтичане на 3 години от номинирането им.

Предложенията да се представят в срок до 31 март 2008 г. на адрес:

Проф. д-р Райчо Димков
тел. (02) 8668-718
ел.поща: ray@biofac.uni-sofia.bg

Съюз на българските биолози
Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“
Бул. „Драган Цанков“ № 8
София – 1164


Координатор на програмата:
г-жа Антонина Димитрова,
тел. 02 9430001
Ел.поща: Nina@cmfnd.org

 

НАГРАДЕНИ УЧИТЕЛИ ПО ПРЕДМЕТИ:

ФизикаХимияБиология
НАГРАДЕНИ УЧИТЕЛИ ПО ФИЗИКА
ПО ПРОГРАМА „УЧЕБНА СРЕДА“
Година     Име на наградения Училище
   
2008   (не е присъдена награда)  
   
2007   Весела Митева-Голева 18-то СОУ, София
    Таня Дойнова Петкова (поощрителна награда) СОУ „Хр.Ясенов“, Етрополе
    Свилен Русев Русев (поощрителна награда) ПМГ, Шумен
   
2006   Снежана Иванова Павлова I-ва АЕГ, София
   
2005   Росица Георгиева Конова СОУ „В.Левски“, Севлиево
   
2004   Йордан Любенов Тодоров СОУ „Св.Кл.Охридски“, Аксаково
   
2003   Тодорка Атанасова Казакова ОУ „К.Честименски“, Пловдив
   
2002   Емилия Якова Йорданова СОУ „А.Константинов“, Свищов
    Соня Петрова Захариева СОУ „А.Константинов“, Свищов
   
2001   Анка Василева Цончева В.Търново
    Павлина Христова Серафимова Лясковец
   

 

НАГРАДЕНИ УЧИТЕЛИ ПО ХИМИЯ
ПО ПРОГРАМА „УЧЕБНА СРЕДА“
Година     Име на наградения Училище
   
2008   (не е присъдена награда)  
   
2007   Деско Николов Ненков НГХК „К.Преславски“, Варна
    Жулиета Йорданова Янкова СОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, Пловдив
   
2006   Мария Григорова Чакърова ПМГ, Шумен
   
2005   Горанка Жекова Жекова ДУ, с.Оризаре, Несебър
   
2004   Тодор Василев Тодоров ОУ „Н.Вапцаров“, Ботевград
   
2003   Данчо Христов Йорданов СОУ, с. Н.Козлево, Шумен
    Хариета Христова Димитрова ОУ „П.Евтимий“, В.Търново
   
2002   Таня Петрова Дилова ОДК, Благоевград
   
2001   Кръстина Димитрова Велинова ОУ „И.Вазов“, Н.Загора
    Яким Петков Петков СОУ, Русе
 
 Колектив: Станислав Стоилов Димитров
Лидия Начева Димитрова
Иванка Илиева Станчева
Красимира Димитрова Делчева
Учебен комплекс
по химия
ПМГ, Сливен
   

 

 

НАГРАДЕНИ УЧИТЕЛИ ПО БИОЛОГИЯ
ПО ПРОГРАМА „УЧЕБНА СРЕДА“
Година Име на наградения Училище
   
2008   Розалия Петкова Димкова СОУ „В.Благоева“, В.Търново
   
2007   Магдалена Николова Чаушева СОУ „Л.Каравелов“, Несебър
    Паунка Неделчева Русева СОУ „Л.Каравелов“, Несебър
   
2006   Ганка Кръстева Берковска ПМГ, Сливен
   
2005   Георги Христов Трифонов ПГБХТ, Ст.Загора
   
2004   Христина Иванова Димитрова ГПЧЕ, Ямбол
   
2003
 Колектив: Дора Иванова Шопова
Николай Иванов Шопов
ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“
с.Давидково, Смолян
   
2002   (не е присъдена награда)  
   
2001   Атанас Атанасов Шопов СОУ „Л.Каравелов“, Пловдив

 

 

Направете ДАРЕНИЕ!

Ако споделяте идеите и целите на Международна фондация "Св.Св. Кирил и Методий", подкрепете нашата дейност!
Ако някога сме ви подпомогнали и сега искате да помогнете на други като вас...


Описание Сума
Дарявам сумата: BGN
Дарението е за:

Плащането се осъществява чрез ePay.bg