Колежи на Обединения свят

 

За програматаТекущиПравилникФормуляриТестовеВидеоАлумниНОВИТЕ


Международна фондация „Св.Св.Кирил и Методий“ и
българите, завършили Колежите на Обединения свят
в клачеството си на Национален селекционен комитет за България

 ОБЯВЯВАТ КОНКУРС ЗА УЧЕНИЦИ

ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ВЪВ ВЕРИГАТА
„КОЛЕЖИ НА ОБЕДИНЕНИЯ СВЯТ“ ЗА УЧЕБНИТЕ 2019/2020 и 2020/2021 г.

         

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 • много добра обща култура,

 • интереси към проблемите на съвременна България и света,

 • способност за израстване на личността и за критично мислене,

 • способност за работа в екип,

 • способност за споделяне на собствен опит в неочаквани ситуации и пред хора от различни среди,

 • мотивираност и съпричастност към ценностите на Колежите на Обединения Свят

КАНДИДАТИТЕ ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

 • да са български граждани, чужди граждани или бежанци с постоянно жителство в България;

 • да бъдат на възраст между 16 и 18 години към края на календарната 2019 година;

 • да са ученици в X или XI клас на средните училища в България или български граждани, учещи в чужбина;

 • да имат среден успех поне „много добър“ (5.45) за учебната 2017/8 година;

 • не дискриминираме между младежи и девойки;

 • конкурсът е достъпен за младежи с трайни физически увреждания;

 • кандидати, които са участвали в 3-ти кръг в селекцията предходната година нямат право да кандидастват отново. Кандидати, които са достигали само до 2-ри кръг, биха могли да подадат отново документи.

 

Подаването на документи за участие в конкурса
е до 5 януари 2019 г. (включително до 12 ч. вечерта)

Можете да изпратите своите документи и по пощата на адреса на Фондацията в София:
Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий“
ул. „Васил Априлов“ 3
София 1504
Важи пощенското клеймо, което трябва да бъде не по-късно от 10 януари 2018 г.

Можете да изпратите документите и по имейл до: uwc.bulgaria@gmail.com

 

Необходимите за записването документи можете да намерите на страница „Формуляри“

Процедурата по провеждане на конкурса е подробно описана на страница „Правилник“

 


Тестовете по предмети ще бъдат проведени на
26 януари 2019 г. (събота)
в сградата на
Първа английска езикова гинмазия
ул. „Дондуков“ №60, София)
– 09:30 ч. – английски език
– 10:30 ч. – математика
– 11:30 ч. – български език и литература

Кандидатите трябва да се явят в 09:00 ч. в двора на Първа английска езикова гимназия (бул. „Дондуков“ №60, София), за да бъдат информирани в коя зала ще бъде проведен изпита.

 

ПРАВИЛНИК
за провеждането на конкурса за ученици за продължаване на обучението
във веригата „Колежи на Обединения свят“
за учебните 2019/20 и 2020/21 г.

 

КОНКУРСЪТ ЩЕ БЪДЕ ПРОВЕДЕН В ТРИ КРЪГА:

 

ПЪРВИ КРЪГПО ДОКУМЕНТИ

Подаването е до 05 януари 2019 г. (включително).

Необходимите за записването документи можете да намерите на страница „Формуляри“

До втория кръг на конкурса се допускат за участие всички кандидати, които отговарят на условията.

 

ВТОРИ КРЪГТЕСТОВЕ ПО ПРЕДМЕТИ:

  1. ТЕСТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
   Този тест включва писане на кратко есе по зададена общовалидна тема.Ориентировъчно ниво на владеене на езика – до 10-ти клас на английска гимназия.
  2. ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА
  3. ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРАТестовете са върху материала изучаван до първата половина на 10 клас, включително, по програмата на Министерството на образованието. Тестове, давани на предишни конкурси, можете да свалите от страница „Примерни тестове“. 
   Тестовете по тези предмети ще бъдат проведени на
   26 януари 2019 г. (събота)
   в сградата на
   Първа английска езикова гинмазия
   ул. „Дондуков“ №60, София)

   – 09:30 ч. – английски език
   – 10:30 ч. – математика
   – 11:30 ч. – български език и литература

 

Кандидатите трябва да се явят до 09:00 ч. в двора на Първа английска езикова гинмазия (бул. „Дондуков“ №60, София), за да бъдат информирани в коя зала ще бъде проведен изпита.
Необходимо е кандидатите да носят 2 химикалки и официален документ за самоличност със снимка (лична карта или задграничен паспорт).Продължителността на всеки един от тестовете е около 40 минути. Точното времетраене се посочва непосредствено преди съответния тест.
До третия кръг на конкурса се поканват за участие най-добре представилите се на горните етапи кандидати.

 

ТРЕТИ КРЪГ – ГРУПОВО И ИНДИВИДУАЛНО СЪБЕСЕДВАНЕ НА СВОБОДНА ТЕМА:

9 феруари 2019 г. – начало 9:30 часа
в сградата на Фондацията – ул. „В.Априлов“ №3

Събеседването ще бъде проведено на английски и/или български език.

**********

Имената на членовете на селекционния комитет за подбор на кандидатите не могат да бъдат оповестявани по какъвто и да било повод.

Резултатите от първия кръг не се обявяват предварително, а чак след цялостното приключване на конкурса, т.е. след събеседването (около 1 март 2019 г.).

Класиралите се на съответното място получават правото да станат стипендианти в един от веригата „Колежи на Обединения Свят“ в зависимост от броя на местата и при обявените финансови условия .

Фондацията в качеството си на Национален селекционен комитет си запазва правото да разпределя учениците в съответните колежи, съобразявайки се с тяхната специфика, досегашна практика, качествата на отделните кандидати, както и предпочитанията на самите колежи. Желанията на класиралите се ще бъдат вземани под внимание като допълнителен фактор при разпределението.

ФОНДАЦИЯТА НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ В СЛУЧАЙ, ЧЕ КОЛЕЖИТЕ САМИ ПРОМЕНЯТ УСЛОВИЯТА ЗА ПРИЕМАНЕ ИЛИ БРОЯ НА ОТПУСНАТИТЕ МЕСТА.

**********
КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР
И ПОДРОБНОСТИ ЗА НАЧИНА НА ОЦЕНЯВАНЕ
Различните компоненти на процеса се оценяват със следните тежести:

 • Формуляр за кандидатстване 15%
 • Тестове  20%
 • Есе 15%
 • Групова задача 20%
 • Интервю 30%.

Селекцията не може по никакъв начин да бъде повлияна от икономическото и социалното положение на кандидата, както и от неговите политически или религиозни убеждения или тези на неговото семейство.

Основна цел на организиращите конкурса е участниците в него да считат процедурата на подбор за честна, непредубедена, а също така интересна и полезна за самите тях.

При равни други условия предпочитание ще бъде отдавано на кандидати, чийто семейства не са се възползвали от възможностите предоставяни от Веригата „Колежи на обединения свят“ и/или имащи по-добри постижения в международни състезания, видни подставените документи при записването.

Осигуряването на определена финансова и друга ангажираност на семействата на кандидатите е основен момент в селекционната процедура. В провеждания от Международна фондация „Св.Св. Кирил и Методий“ конкурс се очаква семействата на класиралите се за продължаване на обучението си в Колежите кандидати да поемат разходите за паспортни и визови такси, пътните разходи, необходимите джобните пари, медицински застраховки и други финансови ангажименти, които произтичат от съответното място.

ВТОРИ КРЪГТЕСТОВЕ ПО ПРЕДМЕТИ (ВКЛ. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)

Класираните на първите 10 до 20 места (в зависимост от общия брой на кандидатите и броя на стипендиите) от тестовете по предметите получават право да се явят на втория кръг – писане на есе и събеседване с изпитна комисия.

Класирането след тестовете се получава като резултатите на всеки един кандидат по всеки един предмет се приведат към единна обща скала и така получените резултати се сборуват. Целта е да бъдат подбрани кандидатите, които имат най-добро представяне като цяло по тези 3 теста.

 

ТРЕТИ КРЪГ – ГРУПОВО И ИНДИВИДУАЛНО СЪБЕСЕДВАНЕ (РАЗГОВОР) НА СВОБОДНА ТЕМА СЪС СЕЛЕКЦИОННАТА КОМИСИЯ 

Селекционната процедура има за задача да подбере кандидати, които да притежават следните качества, демонстрират и имат:
 • много добра обща култура;
 • високи академични постижения;
 • ясно изразено желание за продължаване на обучението в международно училище, една от основните цели на което е международното разбирателство;
 • интереси към проблемите на съвременна България и света;
 • способност за израстване на личността и за критично мислене;
 • способност за работа в екип;
 • мотивираност и съпричастност към ценностите на Колежите на Обединения Свят

Членовете на комисията не знаят класирането на участниците от първия кръг (резултатите от тестовете).

Оценката от събеседването (третия кръг) представлява част от тежестта на общата (крайната) оценка.

Оценката, която всеки от кандидатите получава, се привежда към обща скала за оценка, към която са били приведени и оценките от тестовете. Членовете на комисията не са поставени под тежестта на собствените си решения, тъй като подреждането на кандидатите от тях, съобразно представянето на събеседването не означава, че крайното подреждане от конкурса ще бъде непременно в същия ред.

Сумата от точките получени от интервюто и тестовете дава и крайния сбор от точки, които всеки кандидат е набрал. При оформяне на крайното класиране кандидатите се подреждат съобразно броя на набраните от тях точки.

Ако има случаи, в които кандидатите са набирали еднакъв брой точки, комисията веднага прави допълнително обсъждане на представянето на тези кандидати и взема решение, като се отдава предпочитание на тези, чийто семейства не са се възползвали от възможностите предоставяни от Веригата „Колежи на обединения свят“ и/или по подставените документи за участие в международни състезания.

Всяко едно решение на комисията по отношение на класирането на кандидатите във втория кръг, както и в крайното класиране комисията приема единодушно. При спорни въпроси се води дискусия до постигането на единодушно мнение по класирането.

 

ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ! 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ (ПРИЕМАТ СЕ САМО КОПИЯ):

  1. Формуляр, който можете да свалите от тук (след предоставяне на валиден имейл)
  2. Свидетелства (бележници) за успех от 8 клас, 9 клас и първият срок на 10 клас (За кандидати, които са в 11 клас – съответно: за 9, 10 и първи срок на 11 клас).
  3. Всякакви дипломи от състезания, награди, участия в конкурси, сертификати за владеене на език, портфолио в областта на изкуствата и др.

НЯМА ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

ДОКУМЕНТИ ПО ПОЩАТА СЕ ПРИЕМАТ САМО АКО СА ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ!
(Иапратете ги на адреса на Фондацията в София)
ВАЖИ ПОЩЕНСКОТО КЕЛЙМО (не по-късно от 05 януари 2019 г.)
Можете да изпратите документите и по имейл до: uwc.bulgaria@gmail.com
 


От 2016 година форматът, продължителността на тестовете и селекционната процедура като цяло са променени!
>  2017 година (PDF format – zipped 551 KB)>  2016 година (PDF format – zipped 1.16 MB)

 

 

 

The UWC Spirit (full documentary)
“Have you seen Harry Potter? You go to this place; it’s called Hogwarts… But Hogwarts doesn’t exist. It is a product of unrestrained imagination. And that is a UWC there. It is the product of the unrestrained imagination of Kurt Hahn 50 years ago. Kurt Hahn believed that bringing a diverse group of people together for a transformational learning experience could create a more peaceful world. This is the idea behind the first United World College and what we call United World College movement today”


 

Armenia - UWC Dilijan
China - UWC Changshu
Italy - UWC Adriatic
Hong Kong - UWC Li Po Chun
Netherlands - UWC Maastricht
India - UWC Mahindra
Wales - UWC Atlantic
USA - UWC USA
Costa Rica - UWC Costa Rica
Germany - UWC Robert Bosch

Препратка към страницата на българите, завършили Колежи на Обединения свят:

Стипендианти випуск 2016-18

Калина, Коста Рика

Калина Георгиева завършва 10-ти клас в частна гимназия в София и след като е одобрена за Колежите на Обединения Свят, избира да замине за  колежа в Коста Рика. Така тя става първият стипендиант от България отивайки да учи там. 
+ Виж подробности


Мира, Холандия

Мира Илиева е учила в СМГ „Паисий Хилендарски” в София. Тя заминава  Холандия, където ще прекара следващите две години учейки в UWC Maastricht.
+ Виж подробности


Симона, Армения

Симона Радева е родом от Варна, но учи в Американския колеж в София. Тя е първата ни стипендиантка отиваща в един от най-новите Колежи на Обединения Свят отворил врати през септември 2014г., този в Армения.
+ Виж подробности


Поли,  Китай

Поля Генова е първият стипендиант от България, който  е приет в колежа в Китай. Тя е на 16, учила е в Американския колеж в София.
+ Виж подробности


Филип, Обединеното кралство

Филип Йорданов е на 16 г. и преди да бъде одобрен за един от Колежите на Обединения Свят, учи в Международна гимназия „Проф. д-р Васил Златарски” в София. От 2016 г. той е вече ученик в UWC Atlantic, в Обединеното кралство.
+ Виж подробности


Нанси, Хонг Конг

Нанси Сергиева е от Пловдив и преди да бъде одобрена за Колежите на Обединения Свят, учи в математическа гимназия. От 2016г. тя е вече ученичка в колежа в Хонг Конг.
+ Виж подробности


Ганка, Италия

Ганка Радоева е поредната ни стипендиантка, която отива в колежа в Италия. Преди това е учила в родния си град Копривщица в СОУ „Любен Каравелов“.
+ Виж подробности

 

Стипендианти випуск 2015-17

Криста, Германия

Криста Недялкова завършва 11-ти клас в Национална търговско-банкова гимназия в София. И след като е одобрена да замине, става първата наша стипендиантка отиваща за Колежа на Обединения свят в Германия, който отвори врати през 2014 г.
+ Виж подробности


 

Станимира, Норвегия

Станимира Дечева е една от новите ни стипендиантки. Тя е от Казанлък и е учила в Природоматематическа гимназия „Никола Обрешков“. Станимира вече е пристигнала в UWC Red Cross Nordic, Норвегия, където ще прекара следващите две години.
+ Виж подробности


Атанас, САЩ

Атанас Павлов също е един от новите стипендианти за периода 2015-2017. Той идва от СОУ „Любен Каравелов“ в гр. Копривщица. Вече е пристигнал в замъка Монтесума в Ню Мексико, където се намира тамошния Колеж на Обединения Свят.
+ Виж подробности


 

Калоян, Обединеното кралство

Калоян Недков завърши UWC Atlantic, в Уелс, Обединеното кралство това лято. По време на летния лагер на UWC България, 2016, той споделя  за това как се е озовал в един от Колежите на Обединения Свят.

 

Координатор на програмата:
г-н Георги Кузмев,
тел. 02 8467229
Ел.поща: George@cmfnd.org

Направете ДАРЕНИЕ!

Ако споделяте идеите и целите на Международна фондация "Св.Св. Кирил и Методий", подкрепете нашата дейност!
Ако някога сме ви подпомогнали и сега искате да помогнете на други като вас...


Описание Сума
Дарявам сумата: BGN
Дарението е за:

Плащането се осъществява чрез ePay.bg