УПРАВЛЕНИЕ

Международна фондация “Св. Св. Кирил и Методий”  има няколкостепенна структура на управление. Нейни ръководни органи са: Упеавителния съвет на Фондацията, Изпълнителния комитет на Фондацията, Контролния съвет, Президента и Изпълнителния директор.

Съвет

Управителният съвет на фондацията е неин върховен орган. Броят на неговите членове не може да превишава 51. Този орган има право да попълва, да извършва промени в своя състав, численост и Учредителен акт. Член на Управителния съвет може да бъде, без оглед на гражданство, всяко физическо лице, което приема или работи за осъществяване на целите на Фондацията. Управителният съвет на Фондацията избира за срок от три години: Президент на Фондацията, който е председател на Управителния съвет, негови заместници и членове на Контролния съвет; приема програма за дейността на Фондацията; приема отчет на Изпълнителния комитет за дейността на Фондацията и взема решения по него. 

Бюро

Изпълнителен комитет на фондацията  е неин управителен орган. В него влизат по право Президентът на Фондацията, замест­ниците му и Изпълнителният директор. Изпълнителния комитет на Фондацията осигурява изпълнението на решенията на Управителния съвет и постигането на целите на Фондацията; определя правилата за безвъзмездно разходване на имуществото на Фондацията, начина на подпомагане и подбора на подпомогнатите лица; приема годишна план-програма и бюджет на Фондацията и публикува всяка година отчет за дейността; осъществява функциите на собственик на капитала в дружествата, създадени с имуществото на Фондацията; приема доклади от Президента за дейността му и предприема действия за отстраняване на слабостите и недостатъците. 

Контролен съвет

Контролният съвет следи за спазване на принципите и насоките за развитието и управлението на Фондацията от страна на нейните изпълнителни органи, следи за правилното използване и опазване на имуществото, контролира законосъобразността на извършените разходи и тяхното съответствие с решенията на ръководните органи и с Учредителния акт на Фондацията. Членовете на Бюрото не могат да бъдат избирани за членове на Контролния съвет. 

Президент

Президентът на Фондацията представлява организацията пред трети лица. Той прави предложения за развитието на Фондацията пред Бюрото и, от негово име, пред Съвета на Фондацията. Президентът следи за изпълне­нието на решенията на Бюрото и Съвета на Фондацията и оперативно контролира изпъл­нението на годишния бюджет на Фондацията.

 

Главен секретар

Изпълнителният директор ръководи текущата дей­ност на Фондацията. Той сключва сделки от името и за сметка на Фондацията, като за сделки с недвижими имоти и вещни права върху тях, обезпечения и гаранции, банкови заеми и дялови участия взема съгласието на Бюрото на Фондацията. За своята дейност Главният секретар информира Президента на Фондацията и ежегодно отчита дейността на организацията пред Бюрото. 

Направете ДАРЕНИЕ!

Ако споделяте идеите и целите на Международна фондация "Св.Св. Кирил и Методий", подкрепете нашата дейност!
Ако някога сме ви подпомогнали и сега искате да помогнете на други като вас...


Описание Сума
Дарявам сумата: BGN
Дарението е за:

Плащането се осъществява чрез ePay.bg